Säkerheten hos dricksflaskor för småbarn 2021

Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes genomförde år 2021 ett tillsynsprojekt som gällde säkerheten och överensstämmelsen med kraven hos dricksflaskor av plast för småbarn. I tillsynsprojektet togs 10 olika dricksflaskor som utgående från sitt utseende är avsedda för barn som prov som analyserades i avsikt att säkerställa att de uppfyller kraven i lagstiftningen om såväl konsumentsäkerhet som livsmedelskontaktmaterial. Utöver proven kontrollerades också dokumentationen som påvisar överensstämmelsen med kraven jämte spårbarheten.

Dricksflaskorna konstaterades till de undersökta delarna överensstämma med lagstiftningen om kontaktmaterial. Utgående från samplet kan antas att den kemiska säkerheten hos dricksflaskor för småbarn är god i Finland.

För produkternas säkerhet svarar tillverkaren, importören och distributören. Myndigheterna Kontrollerar inte produkter i förväg, utan tillsynen bygger på stickprov och riskerna.

I Finland är det Tukes som utövar tillsyn över att konsumtionsvaror är säkra. Livsmedelsverket svarar för styrningen av tillsynen över den kemiska säkerheten hos livsmedelskontaktmaterial i Finland. De kommunala livsmedelstillsynsenheterna utövar praktisk tillsyn över företag i kontaktmaterialbranschen var och en inom sitt tillsynsområde.

Hur projektet genomfördes

De kommunala livsmedelstillsynsenheterna utförde samtidigt bägge de ovan nämnda verkens provtagning och den kontroll som tillhör livsmedelstillsynsmyndigheten.

Provtagningen och kontrollerna utfördes våren och sommaren 2021. Proven analyserades i Tullaboratoriet.

Det togs sammanlagt 10 prov. Ett av proverna var två olika färgalternativ av samma dricksflaska.

 • Inex Partners: STOR dricksflaska cars race ready 0,4 l/ Tritan plast, polypropen (PP), termoplastiskt gummi (TPR), silikon
 • Inex Partners: Stor dricksflaska Frozen 0,48 L / polypropen (PP)
 • Martinex Oy / Muminfigurer dricksflaska 3,5 dl / polypropen (PP), polyeten (PE), tritan, silikon
 • Tammer Brands Oy / LOL dricksflaska 400 ml/PCTG
 • Tokmanni / Träningsmugg Easy Start 120 ml / polypropen (PP), polyeten (PE), silikon
 • Lastentarvike Oy / Lasten juomapullo, Emma Pillipullo 125 ml, grå / polypropylen (PP), polyetylen (PE), silikon
 • Kesko Abp / Pirkka nappflaska /polypropen (PP 05)
 • Huntteri Oy Ab / Zefal dricksflaska 350 ml Little Z / polyeten (PE)
 • Kärkkäinen Web Oy / Zoo Straw Bottle – Unicorn / polypropylen (PP)
 • XXL /Contigo Gizmo Flip dricksflaska / materialinformation inte tillgänglig

Utöver det kontrollerades dokumentationen som hänför sig till överensstämmelsen med kraven för följande produkts del:

 • A-T Lastenturva / Dricksflaska med sugrör, 3Sprouts dricksflaska med sugrör (350 ml), Kettu / polypropylen (PP)

Importören till dricksflaskorna som tagits som prov bads också om förklaringar om överensstämmelse och de testresultat som avses i plastförordningen för kontroll. Dricksflaskornas märkningar och spårbarhet kontrollerades också. 

Dricksflaskornas analysresultat

Alla dricksflaskor för småbarn som tagits som prov uppfyllde till de undersökta delarna de kemiska kraven.

Alla dricksflaskor undersöktes med tanke på totalmigrationen och den specifika migrationen av Bisfenol A. Analyserna utfördes i Tullaboratoriet med en metod som följer standarden CEN/TS 13130-13. I analyserna användes en 3 % ättiksyralösning som testämne (simulant) och testförhållandet var 24 h 40 oC.

Kontaktmaterial av plast, som också dricksflaskor är, ska uppfylla de allmänna kraven i fråga om den kemiska sammansättningens stabilitet och de materialspecifika kraven som avses i plastförordningen och gränsvärdena som gäller totalmigrationen och de enskilda beståndsdelarnas specifika migration. Totalmigrationen får inte överstiga 10 mg/dm2 eller då det rör sig om kontaktmaterial för småbarn 60 mg/kg. För en del av de godkända monomererna och andra utgångsmaterialen och ämnena som upptagits i förteckningen över tillsatser i plastförordningen har getts gränsvärden för deras specifika migration.Bisfenol A ska inte alls användas vid tillverkning av polykarbonatplastflaskor och -koppar för spädbarn och småbarn. För andra plastprodukter får dess maximala migration till livsmedel inte överstiga 0,05 mg/kg.

För mer information om forskningsresultaten av den mekaniska säkerheten för dryckesflaskor, vänligen kontakta Tukes.

Resultaten av kontrollerna

Förklaringarna om överensstämmelse

Kontaktmaterial av plast ska i alla handelsled åtföljas av en s.k. förklaring om överensstämmelse som påvisar att materialet eller produkten av plast uppfyller de allmänna kraven i ramförordningen och utöver det också de särskilda kraven i plastförordningen.

Om innehållet i förklaringen om överensstämmelse har föreskrivits i bilaga IV till plastförordningen och instruerats i EU-kommissionens vägledning om förklaringen av överensstämmelse. Innehållet i dricksflaskornas förklaringar om överensstämmelse kontrollerades i enlighet med dessa.

Nio förklaringar om överensstämmelse kontrollerades. Förklaringarna gällde ändå tio dricksflaskor, eftersom proven 1A och 1B var olika färgalternativ av samma flaska som hade en gemensam förklaring om överensstämmelse. För två provs del kom förklaringen om överensstämmelse som efterleverans, men den ena av dem levererades och har beaktats i kontrollen av innehållet.  Innehållen i förklaringarna om överensstämmelse kontrollerades och i dem konstaterades en del brister. En förklaring om överensstämmelse hade löpt ut och var över sju år gammal. Enligt Livsmedelsverkets rekommendation borde förklaringar om överensstämmelse vara under tre år gamla, eftersom det under denna tid i allmänhet redan har skett ändringar i lagstiftningen som gäller produkterna och sannolikt också i produkternas råvaror.

Av figuren nedan framgår information om innehållet i förklaringarna om överensstämmelse. Mest brister konstaterades i angivandet av beståndsdelar som är tillåtna med begränsningar (50 % av de kontrollerade förklaringarna om överensstämmelse). Beståndsdelarna som är tillåtna med begränsningar ska alltid anges om ett kontaktmaterial av plast och det ska försäkras att migrationen av dem till livsmedel stannar under gränsvärdena i plastförordningen. Om ämnen som är tillåtna med begränsningar inte använts, ska också det anges i förklaringen om överensstämmelse.

I endast två förklaringar om överensstämmelse hade angetts om flaskan innehåller s.k. dual use-ämnen. Med dual use-ämnen avses livsmedelstillsatser och -aromer som också används vid framställning av kontaktmaterial. Om sådana använts, ska detta anges i förklaringen om överensstämmelse. Om sådana inte använts, behöver det inte anges. Av resultaten av kontrollen kan inte direkt dras den slutsatsen att använda livsmedelstillsatser eller aromer skulle ha lämnats icke angivna.

image93tvf.png

Figur 1. Innehållsinformation för försäkran om överensstämmelse

Spårbarheten

Spårbarheten utgör en väsentlig del av kontaktmaterialens säkerhet. Enligt ramförordningen om kontaktmaterial ska företagarna i branschen använda sig av system och metoder, med hjälp av vilka de kan kartlägga de företag, från vilka och till vilka material och produkter har levererats.  Tillverkaren ska således veta varifrån materialen till produkten kommer och vart de färdiga produkterna levereras.

Spårbarheten omsattes i praktiken i fråga om så gott som alla dricksflaskor på det sätt som lagstiftningen förutsätter. För nio dricksflaskors del kunde företaget förete leveransdokumentation, med hjälp av vilken spårbarheten kunde påvisas. För åtta dricksflaskors del kunde spårbarheten konstateras också av själva produkten eller av märkningarna på förpackningen till den. För åtta provs del kunde dokumentationen som hänför sig till överensstämmelsen med kraven kopplas till själva produkten. För en dricksflaskas del hade uppgifterna inte fyllts i på kontrollblanketten.

Vägledning för skådespelare

Rådgivning och vägledning gavs under åtta kontroller och en uppmaning under en kontroll. Ålägganden gavs inte alls. Uppmaningen gavs för att förklaringen om överensstämmelse saknades och sådan erhölls också sedan som efterleverans.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2022