Tillsyn över kontaktmaterialen

Kontaktmaterialens säkerhet och övrig överensstämmelse med kraven övervakas i Finland av livsmedelstillsynsmyndigheten. Tillsyn utförs för att de krav som föreskrivs i EU:s ramförordning nr 1935/2004 ska uppfyllas. Syftet med tillsynen är att skydda människor mot farliga kemikalier samt att minska/minimera människors exponering för de kemiska ämnen som överförs från kontaktmaterial till livsmedel. 

Livsmedelsverket ansvarar för ledningen och styrningen av tillsynen i hela Finland. De kommunala livsmedelsinspektörerna utför inspektioner både hos kontaktmaterialföretagarna och övervakar användningen av kontaktmaterial hos de företag som hanterar livsmedel, det vill säga i de livsmedelslokaler som är godkända och anmälda.

I Finlands livsmedelslag 297/2021 (på svenska) medges den kommunala livsmedelstillsynen omfattande befogenheter att utföra sådana inspektioner som tillsynen förutsätter, ta del av handlingar och få tillträde till de ställen där verksamhet som avses i denna lag bedrivs, samt rätt att utan ersättning ta alla prov som behövs och erhålla uppgifter rörande verksamheten.  Livsmedelstillsynsmyndigheten har även en skyldighet att ge instruktioner/råd till företagare på ett allmänt plan samt vid behov ge uppmaningar, order och förbud om de brister som observerats i samband med inspektionen förutsätter det.

Kontaktinformationen om den egna kommunens övervakningsenhet för miljöhälsovård hittar du bakom följande länk genom att välja din egen kommun i sökmenyn: livmedelsbranshen>kontakta-livsmedelstillsynen

Livsmedelsverket har utarbetat tillsynsanvisningar både för övervakningen av kontaktmaterialföretag och för kontrollen av kontaktmaterialens säkerhet och överensstämmelse med kraven i livsmedelslokaler. Tillsynsanvisningarna om de material och förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel är avsedda för de myndigheter som avses i livsmedelslagen för att de ska säkerställa kontaktmaterialens överensstämmelse med kraven, för att förenhetliga förfarandena i tillsynen över livsmedelssäkerheten samt för att främja en jämlik behandling av företagarna.

Företagarna inom branschen har också nytta av dessa anvisningar, då de utarbetar det kvalitetsledningssystem eller den plan för egenkontroll, som god tillverkningssed förutsätter.

Sidan har senast uppdaterats 3.11.2022