Anmälan om alla kliniska näringspreparat ska göras till Livsmedelsverket

15. februari 2019

Med anledning av en ny förordning ska anmälan till Livsmedelsverket göras om alla kliniska näringspreparat som introduceras på marknaden. Närings- eller hälsopåståenden får inte längre användas på förpackningar och i reklam.

Kliniska näringspreparat är produkter som är avsedda för kostbehandling av patienter. Sådana produkter är till exempel preparat avsedda för sondmatning av patienter eller för spädbarn med komjölksallergi.

Förordning (EU) 2016/128 om särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål börjar tillämpas 22.2.2019. På livsmedel för särskilda medicinska ändamål som är avsedda att tillgodose spädbarns näringsbehov tillämpas förordningen från och med 22.2.2020.

Ett företag inom livsmedelsbranschen ansvarar för att produkterna är förenliga med bestämmelserna

Alla kliniska näringspreparat som introduceras på marknaden anmäls till Livsmedelsverket med en blankett. Senare kan anmälan också göras elektroniskt. I samband med att anmälningarna tas emot bedömer Livsmedelsverket inte om produkterna är förenliga med bestämmelserna, utan ansvaret för bedömningen vilar på den aktör inom livsmedelsbranschen som introducerar produkten på marknaden. Livsmedelsverket skickar anmälningarna till kommunernas och Tullens livsmedelstillsynsmyndigheter som övervakar produkterna. För mottagandet av anmälan tar Livsmedelsverket ut en avgift om 81 euro.

Lagren av produkter som tillverkats och märkts enligt den gamla rättsakten får säljas slut.

Närings- och hälsopåståenden får inte längre användas på förpackningar eller i reklam

Kliniska näringspreparat är avsedda som näring till patienter som har en viss diagnostiserad sjukdom, en åkomma eller ett medicinskt tillstånd som gör det omöjligt eller mycket svårt för patienten att uppfylla sina näringsmässiga behov genom att konsumera andra livsmedel. Kliniska näringspreparat används under medicinsk övervakning.

Den sjukdom, den åkomma eller det medicinska tillstånd som produkten är avsedd för ska uppges på förpackningen till kliniska näringspreparat på följande sätt: ”För kostbehandling av …”. Det tomma utrymmet ska fyllas i med namnet på den sjukdom, den åkomma eller det medicinska tillstånd som produkten är avsedd för.

Närings- eller hälsopåståenden får inte längre användas om kliniska näringspreparat. Man får heller inte koppla samman preparaten med egenskaper som förhindrar, vårdar eller botar sjukdomar hos människor eller ge en bild av att preparaten har sådana egenskaper.

Läs mera:

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Anna Lemström, jord-och skogsbruksministeriet, tfn 050 502 0414, fornamn.efternamn@mmm.fi (lagstiftning)

överinspektör Sari Sippola, Livsmedelsverket, tfn 050 386 8430, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (anmälningar om kliniska näringspreparat)