Anmälan om att ett livsmedel för särskilda grupper släpps ut på marknaden

En anmälan ska lämnas om följande livsmedel avsedda för särskilda grupper:

  1. Modersmjölksersättningar
  2. Tillskottsnäring i följande fall:
    1. den innehåller andra ämnen än de som förtecknats i bilaga II till kommisionens delegerade förordning (EU) 2016/127
    2. den har tillverkats av proteinhydrolysater
  3. Livsmedel för speciella medicinska ändamål 
  4. Komplett kostersättning för viktkontroll

Då en ovan nämnd produkt för första gången släpps ut på den finska marknaden, ska tillverkaren eller importören lämna en anmälan om det till Livsmedelsverket. Om nya märkningar på förpackningen till produkten eller små ändringar i produktens recept, som inte har någon betydelse till nutrition, behöver inte lämnas någon ny anmälan.

Anmälan lämnas via Livsmedelsverkets elektroniska tjänster eller med änmälningsblankett. Till anmälan ska bifogas en modell på märkningarna på förpackningen. 

Livsmedelsverket bekräftar med en e-post eller ett brev att man tagit emot anmälan. Livsmedelsverket bedömer ändå inte om produkten till sin sammansättning eller i fråga om märkningarna på förpackningen är laglig. Enligt livsmedelslagen svarar livsmedelsföretagaren för att en produkt följer bestämmelserna. 

Avgifter

För mottagandet av anmälan om ett livsmedel för särsklida grupper uppbärs en sådan avgift som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer). Mera information om avgift.

Om behandling av anmälan avbrytas på grund av saknad information eller om den skickade anmälan återkallats, debiteras hälften av förhandlingsavgiften.

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2023