Anmälan om livsmedel

Via elektroniska tjänster kan du lämna anmälan om att

 • ett kosttillskott, ett berikat livsmedel, en modersmjölksersättning, ett livsmedel för speciella medicinska ändamål, en komplett kostersättning för viktkontroll eller en viss tillskottsnäring släpps ut på marknaden,
 • sammansättningen hos ett kosttillskott eller ett berikat livsmedel ändras eller
 • ett berikat livsmedel tas bort från marknaden.

Du loggar in i Livsmedelsverkets elektroniska tjänster med suomi.fi-identifikation och suomi.fi-fullmakter.

Vänligen observera att den elektroniska tjänsten kan användas nuförtiden endast av företag med finskt FO-nummer och privatpersoner med finskt personnummer. 

Du kan logga in på elektroniska tjänsten med hjälp av Suomi.fi-autentisering. Webbadressen till onlinetjänsten är https://elva.ruokavirasto.fi.

Tjänsten Livsmedelsanmälningar använder Suomi.fi identifikation och Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter används för logga in i Livsmedelsanmälningar elektroniska tjänster.

Användarna av e-tjänsten Livsmedelsanmälningar kan göra upp fullmakterna i Suomi.fi. Anvisningar om hur fullmakter ges och begärs finns på Suomi.fi.

Följande fullmaktskoderna finns på Suomi.fi-tjänsten:

 • Göra livsmedelsanmälningar
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa och göra anmälningar om livsmedel samt ändra uppgifter i dem.
 • Läsa livsmedelsanmälningar
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om livsmedel och läsa livsmedelsanmälningar som den befullmäktigade har själv gjort.

Avgifter för anmälningar

För mottagning av anmälningar uppbärs en avgift i enlighet med Livsmedelverkets prislista. Avgifterna för handläggning av anmälningarna är olika stora beroende på sättet hur anmälningen lämnats:

 • För anmälningen som inkommit via de elektroniska tjänsterna 44 euro.
 • För anmälningen som inkommit per post (inklusive e-post) 101 euro.

Om behandling av anmälan avbrytas på grund av saknad information eller om den skickade anmälan återkallats, debiteras hälften av förhandlingsavgiften.

Frågor och feedback

elintarvikeilmoitukset@ruokavirasto.fi

 

Handläggningsavgifterna för mottagning av anmälningar

För alla anmälningar som inkommit till verket via de elektroniska tjänsterna, med undantag för den avgiftsfria anmälningen om att ett berikat livsmedel tas bort från marknaden, debiteras en avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer).

Framöver är avgifterna för handläggning av anmälningarna olika stora beroende på sättet hur anmälningen lämnats.

 • För anmälningar som inkommit via de elektroniska tjänsterna debiteras 44 euro per anmälan
 • För anmälningar som inkommit per post (e-post inbegripen) debiteras 101 euro per anmälan
 • Anmälningen om att ett berikat livsmedel tas bort från marknaden debiteras ingenting.

 

Användning av de elektroniska tjänsterna

Handläggningen av anmälningar som inkommit via de elektroniska tjänsterna sker automatiskt och systemet sänder uppgifterna som lämnats i anmälan direkt till den kommun som utövar tillsyn över företaget. Den som lämnar anmälan ombes fästa särskild uppmärksamhet vid att uppgifterna som lämnas i anmälan är korrekta innan anmälan sänds vidare i de elektroniska tjänsterna. Verket korrigerar inte inkorrekta anmälningar.   

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024