Anmälan om livsmedel

Via elektroniska tjänster kan du lämna anmälan om att

  • ett kosttillskott, ett berikat livsmedel, en modersmjölkersättning eller ett livsmedel för speciella medicinska ändamålsläpps ut på marknaden,
  • sammansättningen hos et kosttillskott elle berikat levsmedel ändras eller
  • ett berikat livsmedel tas bort från marknaden.

Du loggar in i Livsmedelsverkets elektroniska tjänster med hjälp av koderna i Skatteförvaltningens system Katso.

 

Logga in i elektroniska tjänster

 

Frågor och feedback

elintarvikeilmoitukset@ruokavirasto.fi

 

Handläggningsavgifterna för mottagning av anmälningar

För alla anmälningar som inkommit till verket via de elektroniska tjänsterna, med undantag för den avgiftsfria anmälningen om att ett berikat livsmedel tas bort från marknaden, debiteras en avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer).

Framöver är avgifterna för handläggning av anmälningarna olika stora beroende på sättet hur anmälningen lämnats.

  • För anmälningar som inkommit via de elektroniska tjänsterna debiteras 42 euro per anmälan
  • För anmälningar som inkommit per post (e-post inbegripen) debiteras 95 euro per anmälan
  • Anmälningen om att ett berikat livsmedel tas bort från marknaden debiteras ingenting.

 

Användning av de elektroniska tjänsterna

Handläggningen av anmälningar som inkommit via de elektroniska tjänsterna sker automatiskt och systemet sänder uppgifterna som lämnats i anmälan direkt till den kommun som utövar tillsyn över företaget. Den som lämnar anmälan ombes fästa särskild uppmärksamhet vid att uppgifterna som lämnas i anmälan är korrekta innan anmälan sänds vidare i de elektroniska tjänsterna. Verket korrigerar inte inkorrekta anmälningar.   

Utländska företag kan inte lämna anmälningar vid de elektroniska tjänsterna eftersom inloggningen i det elektroniska systemet sker med hjälp av Skatteförvaltningens Katso-koder (finska företag).

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2020