Produkt- och branschspecifika krav i livsmedelslagstiftningen

En livsmedelsföretagare ska i alla stadier av produktion, bearbetning och distribution se till att

  • livsmedlen är säkra,
  • livsmedlen och informationen om dem inte vilseleder konsumenterna,
  • verksamheten, produkterna och informationen om produkterna överensstämmer med kraven i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedel som inte är säkra eller annars inte överensstämmer med kraven får inte släppas ut på marknaden.

Kraven som ställs på livsmedelsverksamhet varierar med verksamhetens karaktär och omfattning. På denna webbplats uppdateras de produkt- och branschspecifika kraven i livsmedelslagstiftningen.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2022