Mathjälp och matsvinn

För mathjälp kan tillåtas tillvägagångssätt som avviker från kommersiell verksamhet. Livsmedlens säkerhet kommer man ändå inte att pruta på och ansvaret för den ligger hos såväl företagen som donerar maten som välgörenhetsorganisationerna som delar ut den. 

Livsmedel som överlåts till mathjälp skall lämpa sig som människoföda och de får inte äventyra människans hälsa eller vilseleda konsumenten.

Livsmedel avsedda till mathjälp kan frysas eller kylas ned, men inte längre efter sista förbrukningsdagen. Det rekommenderas att frysta livsmedel överlåts till konsumenterna som frusna. På grund av risken för listeria får till exempel nedfryst kallrökt eller gravad fisk förpackad i vakuum eller i en skyddande atmosfär användas endast av en instans som erbjuder mathjälp i mat som tillreds genom upphettning, om sista förbrukningsdagen gått.

Om en produkt som skall frysas eller kylas ned saknar påskrifter, skall nedfrysnings- eller nedkylningsdatumet tydligt antecknas på den. Välgörenhetsorganisationer som tillreder mat av livsmedel som donerats färska som mathjälp kan använda produkter för vilka sista förbrukningsdagen gått som råvara i mat ännu dagen därpå, om produkterna upphettas till en temperatur på minst 70 grader i samband med tillredningen.

Välgörenhetsorganisationer som delar livsmedel som mathjälp omfattas av livsmedelstillsynen. Verksamhet måste registreras till den behöriga tillsynsmyndigheten. Utöver kraven i livsmedelsförfattningarna ingår i den anvisningen tolkningar som bygger på ett riskbaserat tillämpande av lagstiftningen och som tillämpas endast i välgörenhetsverksamhet. Målet är att minska mängden matsvinn.

Utöver de livsmedelsföretag som donerar mat till välgörenhetsorganisationer svarar också välgörenhetsorganisationerna för säkerheten hos livsmedlen de överlåter. Välgörenhetsorganisationerna påminns bland annat om hur viktigt det är att kylkedjan fungerar och att överlåtelsen och lageromsättningen är snabb.

Livsmedel kan överlåtas till mathjälp av alla typer av livsmedelsföretagare, såsom primärproducenter, förädlare, lager, butiker, storhushåll och restauranger. Mathjälp kan ges till konsumenter antingen via välgörenhetsorganisationer eller direkt från livsmedelsföretagarna.

Anvisningen om livsmedel som överlåts till mathjälp är avsedd såväl för företagare som ger och förmedlar mathjälp som för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna som utövar tillsyn över verksamheten.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022