Lämna en anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet eller ansök om ett godkännande

Då du startar ett livsmedelsföretag, kontakta då redan i startstadiet livsmedelstillsynsenheten i den kommun där du är belägen. Tillsynsenheternas kontaktuppgifter och webbplatser kan du söka fram med hjälp av sökmotorn på denna sida. Du kan också sända ett meddelande direkt till kommunen med hjälp av blanketten på samma sida.

Med ett livsmedelsföretag avses ett företag som bedriver verksamhet som hänger samman med vilket som helst slag av produktion, bearbetning och distribution av livsmedel. Ett livsmedelsföretags verksamhet kräver vanligen något slag av fysisk förläggningsort. En sådan förläggningsort kallas i lagstiftningen för en livsmedelslokal. Med en livsmedelslokal avses varje slag av byggnad, lokal eller en del därav eller annat utrymme utomhus eller inomhus där livsmedel som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse tillverkas, förvaras, transporteras, saluförs, serveras eller på annat sätt hanteras. Webbhandel med livsmedel är likaså en livsmedelslokal. Med en livsmedelslokal avses ändå inte ett primärproduktionsställe.

Registrera ditt företag antingen genom att lämna en anmälan om livsmedelsverksamhet eller genom att ansöka om ett godkännande av den

Innan verksamheten inleds eller en väsentlig ändring i verksamheten sker ska du i regel antingen lämna en anmälan om din rekistrerade livsmedelslokal till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun där lokalen är belägen eller ansöka om ett godkännande av din lokal hos livsmedelstillsynen. 

Lämna en anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet till livsmedelstillsynen i den kommun eller stad, inom vilkens område din livsmedelsverksamhet inleds. Blanketten för anmälning av registrerad livsmedelsverksamheten finner du på webbplatsen till livsmedelstillsynsenheten i den kommun där verksamheten bedrivs.

Anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet kan också lämnas på webben. Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa har öppnats för riksomfattande bruk. I tjänsten ilppa kan du lämna en anmälan om inledande av de flesta verksamheter inom livsmedels- och hälsoskyddssektorn, om väsentlig ändring i verksamheten, om avslutande av verksamheten eller om att företagaren byts ut.  Mer information om tjänsten ilppa.

Om livsmedel av animaliskt ursprung hanteras i din livsmedelslokal innan de levereras till detaljhandeln, ska du ansöka om ett godkännande av din lokal  hos livsmedelstillsynsenheten i den kommun där lokalen är belägen. I samband med ansökan ska du förete din plan för egenkontrollen i ditt företag för tillsynsmyndigheten. 

Lämnar jag en anmälan eller ansöker jag om ett godkännande?

I tabellen i Livsmedelsverkets anvisning ”Livsmedelsverksamhet som ska registreras eller inte?” har sammanförts exempel på sådana verksamheter, i fråga om vilka det har varit osäkert, om de ska registreras eller om verksamheten kräver ett godkännande. Verksamheterna som tydligt definierats på något annat håll (såsom i lagstiftningen eller i Livsmedelsverkets anvisningar) har utelämnats från tabellen.

Tabellen har i princip utarbetats för tillsynsmyndigheter med tanke på en harmonisering av tillsynen. Ett syfte med tabellen är också ett göra det lättare för aktörer att bedöma när en anmälan om verksamheten ska lämnas och hurdan verksamhet som man utövar tillsyn över. 

Eftersom tabellen inte upptar all möjlig verksamhet inom livsmedelssektorn, bör en aktör alltid då denna planerar verksamhet kontakta den lokala livsmedelstillsynen, eftersom det i sista hand är den lokala tillsynsmyndigheten som bedömer om den planerade verksamheten omfattas av tillsynen och om man i förväg bör lämna en anmälan om livsmedelslokal om verksamheten eller om verksamheten kräver ett godkännande.

Tabellen Kräver livsmedelsverksamheten registrering eller ansökan om ett godkännande? finner du i bilaga 3 till anvisningen Livsmedelsverksamhet som ska registreras eller inte?.

Om aktören i en livsmedelslokal byts ut, verksamheten avbryts eller verksamheten avslutas

Om att aktören byts ut eller om att verksamheten avbryts eller avslutas bör du utan dröjsmål lämna en anmälan till den livsmedelstillsynsenhet som utövar tillsyn över din livsmedelslokal. 

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022