ilppa - Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst

ilpan sininen logo.

Verksamheten i enlighet med livsmedelslagen och hälsoskyddslagen

 • inledande av
 • väsentlig ändring av
 • avslutande av

Från ilppa hanteras informationen elektroniskt.

Via Ilppa kan man för närvarade inte anmäla livsmedelsföretag vars verksamhet kräver godkännande (anläggningar) eller verksamhet gällande livsmedlens primärproduktion. Dessutom kan en anläggning som levererar hushållsvatten och en vattentäkt eller vattenreservoar i allmänt bruk (för minst 50 personers behov eller min. 10 m³/dag) inte anmälas via ilppa. I dessa fall måste du kontakta tillsynsenheten i ditt område.

Mera information:

Valvira: Anmälningspliktig verksamhet

Bilda ett företag i livsmedelsbranschen

Innan du gör anmälan behöver du följande

 1. En Suomi.fi-fullmakt som gäller det före-tag för vars räkning du vill göra anmälan.
 2. Uppgifter om var din verksamhet är be-lägen samt om verksamhetens art och omfattning.
 3. I verksamhet som är förenlig med hälsoskyddslagen åtminstone följande bilagor: planritningen, uppgift av byggnadstillsynsmyndigheten om lokalens användningsändamål, samt om eventuella andra tillstånd/anmälningar som är an-hängiga. Därtill kan den lokala tillsynsmyndigheten be övriga utredningar, planer och ritningar.
 4. Vid verksamhet enligt livsmedelslagen är planritningen en obligatorisk bilaga. När det gäller tillsynen kan följande bilagor också vara nödvändiga: plan för egenkontroll, uppgift av byggnadstillsynsmyndigheten om lokalens användningsändamål, uppgift om eventuella andra tillstånd/anmälningar som är anhängiga och en utredning om ventilationen. Därtill kan den lokala tillsynsmyndigheten be om andra redogörelser, planer och ritningar.

Hur handläggningen av ärendet framskrider

 1. Anmälan kommer in till din regionala till-synsenhet, i viken inspektören går igenom anmälan. Inspektören granskar att informationen är tillräcklig för registrering av verk-samheten, och kan vid behov be om tilläggs-uppgifter.
 2. Verksamheten som du anmält registreras och tillsynsenheten skickar intyg över att anmälan handlagts. Efter handläggningen se du i ilppa de uppgifter om verksamhetsstället som du anmälde eller de ändringar som gjorts i anmälan. Du ser också uppgifterna om de verksamheter som du anmält tidigare. Handläggningstiden varierar från en tillsyn-senhet till en annan.
 3. Oftast inspekterar inspektören verksamheten då den börjat eller senast inom 12 månader efter att anmälan mottagits. Vanligtvis kom-mer inspektören överens med dig i förväg om tidpunkten för den första inspektionen.
 4. Handläggningen av anmälan, första inspektionen samt i fortsättningen övriga inspektioner som följer tillsynsplanen är avgiftsbelagda. Avgiftstaxan beror på tillsynsenheten.

Anvisningar för Suomi.fi-identifiering samt hur fullmakter ges

Innan du kan logga in till ilppa-applikationen måste du ha en fullmakt som ges av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten. Företagets officiella representant är en person som i handelsregistret eller i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) anges ha en roll i ett förvaltningsorgan i det aktuella företaget eller i organisationen. Fullmakter ges och ansöks i Suomi.fi-tjänsten.

Mera information om vem som ger behövlig fullmakt och hur det går till finns i Suomi.fi-tjänsten

Den som ger fullmakter ska beakta att han ger fullmakterna i rollen som företagets representant, inte som privatperson (Välj: Byt användarroll > Uträtta ärenden för företag). En person som vill använda tjänsten kan också göra en fullmaktsbegäran för företag i Suomi.fi-tjänsten.

Den fullmaktskategori som ska väljas heter ”Miljöhälsovårdens anmälningar”. Under den väljer man rätt bransch.

På webbplatsen Suomi.fi och i ilppa loggar man alltid in med sitt personliga identifieringsverktyg. För det behövs exempelvis bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Tips om hur man ger fullmakter i Suomi.fi

 • Fullmaktstyp ska vara 1) Fullmakt: du befullmäktigar personer och/eller företag att uträtta de ärenden du valt för det här företaget. 
 • Om företagets verkställande direktör eller annan person, som har rätt att uträtta ärenden för företaget, vill använda ilppa, ska han ge sig själv fullmakter i Suomi.fi
 • Fullmaktskoder bland vilka man väljer rätt bransch:
  • Registrering av gödselaktörer och tillsynsuppgifter
  • Registrering av foderaktörer och tillsynsuppgifter 
  • Anmälan, tittande på och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i utsädesbranschen

Kontaktuppgifter till stöd- och rådgivningstjänster för slutanvändare av Suomi.fi-fullmakter

 

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024