Bilda ett livsmedelsföretag och egenkontroll

Planerar du att grunda ett livsmedelsföretag? Se videon Grunda ett livsmedelsföretag för att få tips.

Då du vill bilda ett företag i livsmedelsbranschen bör du utreda följande saker:

 1. Sök en lämplig lokal.  Då du finner en lämplig lokal bör du säkerställa hos byggnadstillsynen i kommunen att lokalen lämpar sig för den användning du tänkt. Du kan alternativt utreda om det är möjligt att ändra användningsändamålet. Säkerställ också hos husbolaget att verksamheten du tänker inleda är möjlig i den fastighet du tänkt. Det är bra om du redan i detta stadium också kontaktar livemedelstillsynsmyndigheten i kommunen. Du kan diskutera med livsmedelsövervakaren om lokalen säkert lämpar sig för ditt användningsändamål.
 2. Planera verksamheten så att den passar lokalerna.
 3. Lämna en anmälan till den lokala livsmedelstillsynen.  Allt enligt din verksamhet ska du lämna antingen en anmälan om en livsmedelslokal eller ansöka om ett godkännande av livsmedelslokalen. Din livsmedelslokal registreras och framöver omfattas du av regelbunden livsmedelstillsyn. Såväl registreringen som tillsynen är avgiftsbelagd myndighetsverksamhet.
 4. Utred eventuella andra tillstånd.  Allt enligt din verksamhet kan du behöva andra tillstånd. De kan till exempel vara utskänkningstillstånd, tillstånd att sälja tobaksprodukter eller musiktillstånd. Fråga livsmedelstillsynen i kommunen där lokalen ligger om råd. Glöm inte heller brand- och räddningsmyndigheternas inspektion i dina lokaler vid behov.
 5. Utred vad som krävs av personalen.  Om personalen hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel, ska de ha ett hygienpass, skyddsklädsel och en utredning av hälsotillståndet.
 6. Utarbeta egenkontrollen.  Egenkontrollen är din verksamhets riskhanteringssystem. I den planerar du i förväg hur du hanterar riskerna i verksamheten och hur du vid behov rättar till fel.
 7. Säkerställ att livsmedlen är säkra och spårbara.
 8. Ge korrekt och tillräcklig information om livsmedlen, vilseled inte konsumenten.  Säkerställ att du vet vilken information som ska ges om produkten.

Då du vill bilda ett företag i livsmedelsbranschen, ska du kontakta livsmedelstillsynen i din egen kommun. Hälsovårdsinspektörerna i kommunen ger råd och svar på frågor. Den kommunala livsmedelstillsynen kontrollerar livsmedelslokalen, märkningarna på förpackningarna och livsmedelshygienen. Inspektionerna görs vanligen på finska eller svenska.

 • Livsmedelstillsynsmyndigheten i kommunen utövar tillsyn över så gott som alla livsmedelslokaler såsom restauranger, anläggningar som tillverkar livsmedel och webbutiker som saluhåller livsmedel. 
 • Livsmedelsverket utövar tillsyn över slakterier och anläggningar i anslutning till dem.
 • Regionförvaltningsverket i Lappland utövar tillsyn över renslakterier.
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira utövar tillsyn över ställen där alkohol tillverkas och lagras. Regionförvaltningsverken utövar tillsyn över butiker som säljer alkoholdrycker.

Om operatören i livsmedelslokalen ändras, verksamheten avbryts eller verksamheten avslutas

Du måste omedelbart meddela livsmedelskontrollenheten som övervakar din livsmedelslokal om operatören ändras eller om verksamheten avbryts eller avslutas. Du kan också göra anmälningen på ilppa (ilppa.fi).

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2023