Lämna en anmälan om din primärproduktion till den kommunala livsmedelstillsynen

En företagare lämnar en anmälan om ett primärproduktionsställe till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. 

När behöver man inte lämna någon anmälan?

Då en företagare till exempel ansöker om odlarstöd för primärproduktion av livsmedel eller lämnar en anmälan om en djurhållningsplats går informationen om primärproduktionsstället från en myndighet till en annan och företagaren behöver då inte lämna en separat anmälan om primärproduktionsstället.

Någon anmälan om primärproduktion behöver inte lämnas om jakt, överlåtelse av frilevande vilt till en konsument eller insamling av vilda växter, svampar eller till exempel sav. Någon anmälan behöver inte heller lämnas om primärproduktion av växter och svampar, om företagaren är en privatperson eller om verksamheten inte kan betraktas som idkande av näring.

En groddproducent ska i stället för att lämna en anmälan i regel ansöka om ett godkännande för sin verksamhet. Läs mer om hur en groddningsanläggning godkänns här.

Anmälans tidpunkt och innehåll

Anmälan om ny verksamhet ska lämnas skriftligen i god tid innan verksamheten inleds. Anmälan kan också lämnas i elektroniskt format. Ett renbeteslag kan lämna en anmälan på vägnar av en företagare som idkar renskötsel.

Företagaren ska också lämna en anmälan om väsentliga ändringar som skett i ovan nämnda uppgifter, om att verksamheten avbryts för mer än ett år och om att verksamheten upphör. Anmälan om ändringar ska lämnas senast då dessa träder i kraft.

I sin anmälan ska företagaren lämna följande uppgifter (jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021, 2§):

  • företagarens namn och kontaktuppgifter;
  • företagarens företags- och organisationsnummer, lägenhetssignum eller kundbeteckning, eller om dessa saknas, personbeteckning;
  • primärproduktionsställets namn och kontaktuppgifter;
  • primärproduktionsställets besöksadress och kommun där primärproduktionsstället finns;
  • uppgifter om verksamhetens art dvs. om primärproduktionsverksamheten som idkas på primärproduktionsstället och verksamhetens omfattning; och
  • verksamhetens beräknade inledningstidpunkt.

Anmälan kan lämnas på en blankett som den egna kommunen tillhandahåller. Anmälan kan också vara fritt formulerad, om bara ovan nämnda uppgifter framgår av den. Anmälan ska lämnas till livsmedelstillsynsmyndigheten i den egna kommunen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter finner du via följande söksida: Kontakta livsmedelstillsynen.

Transport av primärprodukter

En primärproduktionsföretagare behöver inte lämna någon separat anmälan om transport av primärprodukter som han själv producerat bort från primärproduktionsstället.

En livsmedelsföretagare som transporterar primärprodukter bort från primärproduktionsstället till den första livsmedelslokalen ska lämna en anmälan om transportverksamheten (anmälan om primärproduktion; transportverksamhet) om inte en anmälan om transportverksamheten lämnats till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten i samband med en anmälan som lämnats om annan verksamhet (såsom en anmälan om livsmedelslokal). Då primärprodukter transporteras till den första lokalen rör det sig om transport av primärprodukter även om transportören eller en annan företagare köper primärprodukterna på primärproduktionsstället. Transport av mjölk bort från ett primärproduktionsställe är ändå inte primärproduktion. 

Försäljning av produkter från lantgårdar till konsumenter

Lantgårdar behöver inte lämna någon anmälan om livsmedelslokal, om egna primärprodukter säljs småskaligt direkt till konsumenter på den egna gården eller på ett torg. Om denna försäljning direkt till konsumenten lämnas en anmälan antingen i samband med anmälan om primärproduktion eller med en fritt formulerad skriftlig anmälan till livsmedelstillsynen i den egna kommunen.

Om vidareförädling skall anmälas till kommunens myndigheter

Om vidareförädling av primärprodukter ska man vanligtvis göra en anmälan till kommunens myndighet eller ansöka om ett godkännande av din lokal hos livsmedelstillsynen. Det finns ändå lättnader för det här. Om det rör sig om med beträffande livsmedelssäkerheten låg risk förenad tillverkning av livsmedel, till exempel frysning av jordgubbar eller torkning av örter, kan man småskaligt tillverka och sälja sådana produkter, om försäljningen understiger 15 000 € per år. Om man av primärprodukter tillverkar och försäljer med låg risk förenade produkter så som sylter, safter eller förädlade grönsaker, kan man experimentmarknadsföra dessa produkter i högst ett år, ändå inte regelbundet. Du kan fråga ditt kommunal livsmedelstillsynsmyndighet om råd att är verksamheten förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten.

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2022