Utbildning för personer som inte behöver kompetensbevis

Sådan transport av djur och hantering av djuren under transporten som avses i djurtransportförordningen förutsätter utbildning.

Utbildning krävs däremot inte av personer som transporterar djur över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till destinationsorten, eller vid transporter av djur som uppfödare utför med egna jordbruksfordon eller transportmedel, då de geografiska förhållandena kräver transport av vissa typer av djur för årstidsbetingad transhumance; till exempel får som transporteras till sommarbete på holmar eller renar som transporteras mellan ”betesmarker”.

De krav som ställs på förare och skötare varierar beroende på djurslag som transporteras och transportform. För transport av tama hästdjur eller tamdjur av nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä med vägtransportfordon krävs av föraren och skötaren ett kompetensbevis. Om det är andra djurslag som transporteras eller om transporten görs med ett annat fordon än ett landsvägsfordon krävs endast utbildning av föraren eller skötaren.

Krav på utbildning på de förare och skötare av djur som inte behöver erlägga kompetensbevis

Sådana förare och skötare som inte behöver kompetensbevis skall dock alltid skaffa sig sådan utbildning om de tillämpliga föreskrifterna som avses i bilaga I och II djurtransportförordningen.

I utbildningen skall ingå:

  • bilaga I: kraven på att djuren är i skick att transporteras, kraven på transportmedel och transportmetoder, ytterligare bestämmelser för fartyg för djurtransport eller fartyg som transporterar behållare till sjöss, intervaller för vattning och utfodring samt transporttidens och viloperiodens längd samt utrymmeskraven.
  • Bilaga II: färdjournal som krävs vid långa transporter (över 8 timmar) mellan länder inom gemenskapen samt vid transporter från eller till tredje land, vid transport av tama hästdjur, med undantag för registrerade hästdjur samt tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin.

Till ansökan om tillstånd för transportörer skall bifogas förarens och skötarens intyg över genomgången utbildning eller verifierade kopior av dessa.

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2021