Bekämpning och övervakning av djursjukdomar

Den högsta ledningen när det gäller bekämpningen av djursjukdomar ankommer på jord- och skogsbruksministeriets (JSM) matavdelning.

Livsmedelsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och efterlevnaden av lagstiftningen.

Vid regionförvaltningsverken ser länsveterinärerna till att lagstiftningen verkställs och att efterlevanden av den övervakas inom sina verksamhetsområden. I Fastlandsfinland finns sex regionförvaltningsverk, som har kontor på tolv orter. Ansvarig myndighet på Åland är Ålands landskapsregering.

På lokal nivå vilar ansvaret för planeringen och genomförandet av veterinärvården på kommunalveterinärerna i kommunen eller samkommunen och på besiktningsveterinärerna i slakterierna.

Det nationella system med beredskapsveterinärer som upprättats för bekämpningen av djursjukdomar som med lätthet sprider sig omfattar cirka 80 veterinärer, som i en krissituation tar huvudansvaret för att åtgärder vidtas på lokal nivå. Beredskapsveterinärerna utbildas regelbundet i bekämpning av djursjukdomar som med lätthet sprider sig.

För bekämpningen av djursjukdomar när djur importeras från länder utanför EU svarar i huvudsak gränsveterinärerna i samband med den veterinära gränskontrollen. När djur förs in från EU-länder svarar länsveterinärerna och kommunalveterinärerna för övervakningen.

När det gäller övervakningen av djurens hälsa finns det inga andra behöriga myndigheter än tjänsteveterinären inom det egna verksamhetsområdet. Emellertid är även andra än tjänsteveterinären skyldiga att meddela misstankar om allvarliga djursjukdomar till tjänsteveterinären och vidta nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprider sig på gården. För att förhindra att en djursjukdom sprider sig kan man begära handräckning av polisen, räddningsverket eller försvarsmakten. Länsveterinären svarar då för koordineringen av samarbetet.

Planering av övervakningen och beredskap för allvarliga djursjukdomar

Livsmedelsverket gör varje år upp en plan för övervakningsprogram för djursjukdomar som ska bekämpas enligt lag. När övervakningsprogrammen utarbetas har den riskbaserade tillsynen beaktats genom att provtagningen har riktats mot djur hos vilka man med största sannolikhet hittar smitta eller antikroppar mot sjukdomsalstrare eller som bär på smitta som utgör störst risk för att sjukdomen sprids till andra gårdar.

Övervakning av djursjukdomar utövas dessutom inom ramen för de lagstadgade programmen för hälsokontroll samt i samband med varje gårdsbesök som veterinärerna företar och vid inspektioner i anslutning till slakt i slakterierna.

Med tanke på misstankar om allvarliga djursjukdomar som uppkommer i samband med veterinärernas inspektioner eller laboratorieundersökningar har Livsmedelsverket utarbetat anvisningar för nationella beredskapsplaner. Beredskapsplaner har i första hand utarbetats för sådana djursjukdomar bland de djursjukdomar som ska bekämpas och som med lätthet sprider sig som mest sannolikt hotar djurens hälsa i Finland och som skulle orsaka de största förlusterna för djurproduktionen om de sprider sig till djurpopulationen i Finland.

Länsveterinären utarbetar en regional beredskapsplan som kompletterar de nationella anvisningarna och som innehåller detaljerade anvisningar med tanke på fall av djursjukdomar som med lätthet sprider sig inom länsveterinärens verksamhetsområde.

Varje år kontrolleras att beredskapsplanerna är ajour. Regelbundna beredskapsövningar säkerställer att planerna fungerar i praktiken.

Ledning av övervakningen och verkställande av föreskrifterna

Livsmedelsverket styr och leder genomförandet av övervakningsprogrammen genom att utfärda nödvändiga föreskrifter och anvisningar om provtagningen enligt övervakningsprogrammet för regionförvaltningsverken eller direkt för slakterierna.

Regionförvaltningsverken utfärdar föreskrifter för kommunalveterinärerna inom sitt område. Livsmedelsverket utarbetar dessutom varje år ett brev med anvisningar för länsveterinärerna och slakterierna om uppdatering av övervakningsprogrammen och beredskapsplanerna. I fråga om vissa djursjukdomar har det dessutom utarbetats en guide för att vägleda producenterna och övervakningsmyndigheterna.

I samband med följande gårdsbesök kontrollerar man hur föreskrifterna iakttagits, till exempel i samband med de regelbundna gårdsbesök som hänför sig till programmen för hälsokontroll eller gårdsbesök som syftar till att upphäva de begränsande föreskrifterna i samband med djursjukdomsfall. Under dessa besök säkerställs alltid att tidigare beslut har iakttagits.

Regionförvaltningsverket övervakar att övervakningsprogrammen genomförts inom dess område utgående från anmälningar från kommunalveterinärerna.

Rapportering av förekomsten av djursjukdomar och övervakningsresultaten 
Förekomsten av djursjukdomar och övervakningsresultaten samt övervakningsåtgärderna rapporteras regelbundet till bland annat jord- och skogsbruksministeriet, EU-kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA samt Internationella byrån för epizootiska sjukdomar OIE.

Sidan har senast uppdaterats 6.11.2018