Aujeszkys sjukdom (AD, pseudorabies)

Aujeszkys sjukdom eller pseudorabies är en sjukdom främst hos svin. Sjukdomen orsakas av ett pseudorabiesvirus som hör till herpesvirusen. Hos svin kan viruset orsaka symtom eller uppträda helt symtomfritt. Även djur som hör till andra djurarter, till exempel nötkreatur, får, katter och hundar, kan insjukna i pseudorabiesvirus. Finland är officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom och sjukdomen har aldrig konstaterats hos produktionssvin i Finland. 

Ayjeszkys sjukdom smittar inte människan.

Symtom

Svin är det enda naturliga värddjuret även om ett flertal andra djurarter kan infekteras. Infektion med AD-virus hos andra djurarter än svin resulterar i ett mycket akut insjuknande som kännetecknas av kraftig klåda med påföljande död inom 1–2 dygn.

Viruset förökar sig i centrala nervsystemet och luftvägarna. Hos svin är symtomen beroende av virusets förmåga att alstra sjukdom och djurets ålder. Hos nyfödda grisar kan dödligheten vara upp till 100 %. De första symtomen är hög feber och försämrad allmän kondition, varefter många grisar drabbas av symtom från det centrala nervsystemet. Hos äldre grisar kan sjukdomsförloppet vara långsammare och dödligheten lägre. Symtomen är försämrad aptit, feber och symtom från luftvägarna såsom snörvlingar, hosta, nosflöde samt andningssvårigheter.

Hos äldre grisar och vuxna svin är nervösa symtom sällsynta och AD är vanligtvis en övergående sjukdom med feber, nedsatt aptit och lindriga symtom från luftvägarna. Hos dräktiga djur iakttas fortplantningsstörningar, till exempel abort, resorption eller kultingar som föds döda eller försvagade. Galtar kan lida av övergående infertilitet. Hos äldre svin är inkubationstiden vanligtvis 3–6 dygn, medan nyfödda kultingar kan uppvisa symtom redan 36 timmar efter att de smittats. Ett svin som tillfrisknat förblir virusbärare.

Diagnos och provtagning

Diagnosen baserar sig på att viruset eller dess genom påvisar i vävnader eller sekret från svinet eller i organ från andra djurarter eller på att antikroppar påvisas i svinets serum. Vid provtagning ska jord- och skogsbruksministeriets Veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut 8/VLA/1997 iakttas.

Smittvägar

I allmänhet når smittan svinhuset med smittade svin, men smittan kan också spridas via luften från ett svinhus till ett annat. Sjukdomen överförs mellan svin från nosregionen som beröringssmitta eller vid inandning av aerosoler som innehåller virus. Smittan kan också överföras via placentan till fostret, vid betäckning eller seminering. Smitta via människor och föremål är också möjlig.

Bekämpning och profylax

Aujeszkys sjukdom är en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. Den klassificeras som en farlig djursjukdom, vilket betyder att veterinärer samt djurets ägare eller innehavare är skyldiga att omedelbart meddela tjänsteveterinären när de misstänker att ett djur lider av sjukdomen. På grundval av misstanken meddelas djurhållningsplatsen restriktioner för förflyttningar av djur och andra restriktioner för att förhindra eventuell smittspridning tills sjukdomen antingen har bekräftats eller kunnat uteslutas vid laboratorieundersökningar. Bestämmelser om anmälan om farliga smittsamma djursjukdomar finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013.

Det viktigaste sättet att förebygga sjukdomen är att säkerställa att inga svin som bär på smittan förs in i landet och att de redskap som används vid transporter av djur är omsorgsfullt rengjorda och desinficerade särskilt vid utlandstrafik. Finland har tilläggsgarantier avseende Aujezskys sjukdom i handeln på den inre marknaden vilket betyder att svin som förs in i Finland ska undersökas med tanke på Aujezskys sjukdom med negativt resultat före införseln.

För att förebygga sjukdom hos hundar och katter är det viktigt att rått kött eller slaktavfall av (vild)svin aldrig ges till djur, detta gäller särskilt jakthundar som används för jakt på andra ställen i Europa.

Övervakning

Förekomsten av Aujezkys sjukdom i Finland följs årligen genom regelbundna prov. Målet är att visa att Finland fortfarande är sjukdomsfritt och att säkerställa att Finland får behålla de tilläggsgarantier som behövs i samband med införsel.

Förekomst i Finland

Aujezskys sjukdom har aldrig konstaterats hos produktionssvin i Finland. Finland är officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom genom Europeiska gemenskapernas kommissions beslut 94/961/EEG, senast fastställt genom beslut 2008/185/EG.

I Finland konstaterades antikroppar mot Aujeszkys sjukdom hos ett vilt vildsvin som fälldes i Tohmajärvi i början av september år 2019. 

 

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2019