Ofta frågat om fladdermusrabies

Vad är fladdermusrabies? 

Fladdermusrabies är en sjukdom bland fladdermöss som i Europa orsakas av två virustyper: EBLV-1 ja EBLV-2 (European Bat Lyssavirus 1 och 2). Så kallad klassisk rabies, från vilken Finland officiellt är befriad och som förekommer mest bland små rovdjur och husdjur, har inte påträffats hos europeiska fladdermöss.

Var uppträder rabies? 

Sjukdomen förekommer i flera länder i Europa. Den påträffas även i länder som officiellt är fria från de rabiesformer som uppträder hos andra djur, till exempel i Danmark, Tyskland och Brittiska öarna.

Kan fladdermöss besmitta människor och husdjur? 

Människor och andra djurarter tar inte lätt smitta av fladdermusrabies. Sjukdomsfallen är även mycket sällsynta i områden där man vet att fladdermusrabies redan har förekommit länge. Viruset (EBLV-2) som har påträffats i Finland har inte påträffats hos hus- eller keldjur.

Hur allmän är fladdermusrabies bland fladdermöss? 

Det finns inga exakta uppgifter om förekomsten i Europa. Undersökningar som utförts på Brittiska öarna visar en låg frekvens av sjukdomen hos fladdermöss. Bland fler än 6 000 undersökta fladdermöss påvisades fladdermusrabies hos bara sju stycken. Hittills har man funnit virus hos bara två fladdermöss bland fladdermössen som undersökts i Finland. 

Det finns fladdermöss på vinden. Kan jag smittas av rabies från dem? 

Fladdermusrabies smittar bara från bett av fladdermöss som lider av rabies. Risken för att fladdermöss som bor på vinden ska ge smitta är således högst minimal. Riskgruppen för sjukdomen består av människor som undersöker fladdermöss och hanterar dem. Sådana personer vaccineras mot rabies.

Det finns fladdermöss vid vår stuga, har vår hund och katt kunnat bli besmittade? 

Friska fladdermöss förmedlar inte infektioner. Fladdermusrabies smittar inte alls lätt till andra djurarter och sprids bara via bett av fladdermöss som har sjukdomen. Sjukdomsfall bland husdjur är mycket sällsynta också i områden där man vet att fladdermusrabies har funnits redan länge.

När ska man misstänka rabies? 

Typiska symptom hos fladdermöss är underligt beteende och konstiga läten, likgiltighet och återigen överraskande, aggressiva anfall.

Vad ska jag göra om jag misstänker att en fladdermus lider av fladdermusrabies? 

Man ska inte vidröra en sjuk fladdermus med bara händer. Kontakta kommunala veterinären så att fladdermusen fås till undersökning.

En fladdermus flyger omkring inne i huset. Vad ska jag göra? 

Öppna lugnt ett fönster eller en dörr ut från rummet. Vänta tills fladdermusen flyger ut. Vidrör inte fladdermusen med bara händer. Minns att man inte heller får skada fladdermöss, eftersom de är fridlysta med stöd av naturskyddslagen.

Katten hämtade hem en fladdermus. Vad ska jag göra? 

Vidrör inte fladdermusen med bara händer. I allmänhet får en katt inte tag i friska fladdermöss, varför fladdermusen skäligen bör undersökas. Kontakta en veterinär så att fladdermusen fås till undersökning.

Jag fann en död fladdermus. Vad ska jag göra? 

Kontakta en veterinär så att fladdermusen fås till undersökning. Alla döda fladdermöss undersöks för rabies.

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2019