Världrabiesdagen

Låt oss hålla Finland rabiesfritt

Rabies (vattuskräck) är en dödlig virussjukdom som angriper centrala nervsystemet. Den smittar främst via bett. Det rapporteras att över 55 000 människor dör av rabies varje år, främst i Afrika och Asien. Det verkliga antalet är ännu större. Sjukdomen sprids främst av husdjuren hund och katt samt vilda rovdjur såsom räv och mårdhund. Rabies förekommer också hos fladdermöss. Rabies förekommer fortfarande också i flera östeuropeiska länder.

Den internationella rabiesdagen uppmärksammas varje år den 28 september. Som rabiesdag valdes Louis Pasteurs dödsdag, eftersom han tillsammans med sin kollega utvecklade det första effektiva rabiesvaccinet. Rabiesdagen uppmärksammades första gången år 2007.

Evira undersöker kontinuerligt vilda djur och andra djur med misstänkta symptom för att kontrollera om de lider av rabies. Vilda rävar, mårdhundar eller andra rovdjur med avvikande beteende ska anmälas till kommunal- eller länsveterinären.

Rabies bekämpas genom vaccinationer

Vaccination av husdjur och små rovdjur är det viktigaste sättet att förhindra rabies. Hundar som används för jakt och myndigheternas tjänstehundar samt hundar, katter och tamillrar som reser utomlands måste vaccineras mot rabies. Dessutom rekommenderar Livsmedelsverket att alla andra hundar och katter vaccineras regelbundet och att hästar som vistas på områden där rabies förekommer också vaccineras.

Spridning av rabies till Finland via vilda djur försöker man förhindra genom att sprida vaccinbeten avsedda för mårdhundar och rävar vid sydostgränsen.

Hundars rörlighet i Europa och införsel av hundar till Finland har ökat även från länder utanför Europa och kommer troligen att öka ännu mer. Importören ska försäkra sig om att djuret och dess resedokument uppfyller kraven i lagstiftningen. Införsel av hundar är ändå aldrig helt riskfritt. Det finns skäl att undersöka nivån på antikroppar mot rabies samt förnya vaccineringen vid behov eller vaccinera på nytt för säkerhets skull efter ankomsten till Finland.

Jägarna har en viktig roll i uppföljningen

Livsmedelsverket har i åratal samarbetat med Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna för att samla in prover i anslutning till bekämpningen av rabies. De prover av små rovdjur som jägare sänder in är nödvändiga för att påvisa rabiesfriheten. Med hjälp av proverna följer man också upp hur vaccinationerna med vaccinbeten har lyckats. Tack vare aktiva jägare har det årligen eftersträvade antalet prover i allmänhet nåtts och till och med överskridits. Livsmedelsverket tackar alla jägare som har sänt in prover av små rovdjur till Livsmedelsverket.

Finland har varit fritt från sjukdomen sedan 1991

Rabies har målmedvetet bekämpats i tiotals år i Finland. Hos finländska djur konstaterades rabies senast under åren 1988–1989, då sjukdomen spreds över landets gränser till Finland, främst via rävar och mårdhundar i Sydöstra Finland. Rabies utrotades genom vaccinering av djur. Målet är att hålla Finland officiellt fritt från sjukdomen även i fortsättningen. Rabies har dock konstaterats hos djur som införts till Finland år 2003 och 2007 samt hos en fladdermus i naturen 2009, 2016 och 2017.

Mer information:

  • specialforskare Marja Isomursu (undersökning av små rovdjur), forskningsenheten för produktionsdjurs och vilda djurs hälsa, telefon 040 512 1248 
  • överinspektör Tiia Tuupanen (motarbetning av rabies hos djur), enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur, telefon 040 489 3348 
  • specialforskare Tiina Nokireki, (rabiesdiagnostik), forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, telefon 050 413 1687
Sidan har senast uppdaterats 13.12.2018