Avlivning av svin vid salmonellainfektion

Ansökan om avlivning av svin när en salmonellasmitta har konstaterats i anläggningen

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (316/2021), som innehåller bestämmelser om myndighetsåtgärder för bekämpning av salmonella, ändrades 10.2.2022 temporärt till utgången av år 2023. I och med ändringen av förordningen kan Livsmedelsverket enligt prövning fatta beslut om avlivning av svin om en salmonellasmitta har konstaterats i anläggningen. Ett sådant beslut får endast fattas i en situation där beslutet i syfte att förhindra sjukdomsspridningen av ekonomiska orsaker eller av orsaker som hänför sig till djurens välfärd i betydande grad försvårar djurhållningen, och där det är nödvändigt att avliva djuren för att utrota djursjukdomen i anläggningen. Under den tid ändringen av förordningen är i kraft kan svinägare ansöka om beslut om avlivning hos Livsmedelsverket samt om ersättning för avlivade svin i enlighet med lagen om djursjukdomar (högst 75 procent av svinens värde).

Salmonellasmittor hos svin, nötkreatur och fjäderfän klassificeras i lagstiftningen som djursjukdomar som ska övervakas. Om salmonellasmitta misstänks eller konstateras i en anläggning inleder myndigheterna åtgärder för att förhindra spridning, dvs. verksamheten på anläggningen och djurtrafiken begränsas tills smittan har utrotats.

Ägaren ansöker skriftligen om avlivning av svinen hos Livsmedelsverket

Ägaren ska skriftligen ansöka om avlivning av svinen hos Livsmedelsverket. Ansökan kan göras först efter Livsmedelsverkets undersökningar har bekräftat salmonellasmittan i anläggningen. Ägaren kan göra ansökan på Livsmedelsverkets blankett eller formulera ansökan fritt. Om ansökan formuleras fritt ska den innehålla motsvarande uppgifter som i blanketten.

Ansökan skickas till Livsmedelsverket antingen per e-post (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller per brev. En kopia av ansökan ska dessutom skickas till den länsveterinär som haft hand om ärendet vid regionförvaltningsverket.

En förutsättning för Livsmedelsverkets beslut om avlivning är att aktören förbinder sig till att vidta nödvändiga rengörings- och desinficeringsåtgärder på djurhållningsplatsen för att utrota salmonellasmittan.

Om saneringsplanen för anläggningen och/eller förhållandena förändras väsentligt ska djurägaren göra en ny ansökan om avlivning, utifrån vilken Livsmedelsverket bedömer om ett nytt förvaltningsbeslut måste tas för avlivningen av svinen.

Livsmedelsverket fattar beslutet om avlivning av svinen

Enligt 35 § i lagen om djursjukdomar 76/2021 får Livsmedelsverket, vid misstanke om en djursjukdom som ska övervakas eller när förekomsten av en sådan djursjukdom har bekräftats, på ansökan av djurägaren fatta beslut om avlivning eller slakt av ett eller flera djur i anläggningen. När det handlar om en salmonellasmitta vid en anläggning för svin fattar Livsmedelsverket beslut om avlivning, eftersom slakt av svin är tillåtet utan Livsmedelsverkets beslut på villkor som fastställs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021), jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning (2/2020) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021).

Beslut om avlivning får endast fattas i en situation där beslutet i syfte att förhindra sjukdomsspridningen av ekonomiska orsaker eller av orsaker som hänför sig till djurens välfärd i betydande grad försvårar djurhållningen, och där det är nödvändigt att avliva djuren för att utrota djursjukdomen i anläggningen.

Ett positivt beslut fattas om villkoren i 35 § i lagen om djursjukdomar uppfylls. Om en ansökan som skickats till Livsmedelsverket är bristfällig ombeds sökanden komplettera ansökan. Vid behov begärs ett utlåtande i ärendet av den länsveterinär vid regionförvaltningsverket som har hand om fallet. Man strävar efter att fatta beslut om avlivning inom två vardagar från att ansökan mottagits.

Ett förvaltningsbeslut om avlivning av svin kan fattas även om djurägaren inte kan uppge det exakta totalantalet svin som måste avlivas för att utrota salmonellasmittan. En sådan situation kan uppkomma till exempel vid en sanering av anläggningen ”under pågående produktion”, varvid det kan bli nödvändigt att avliva svin allteftersom saneringen fortskrider om salmonella upptäckts i nya grupper av djur. Senare avlivningar under saneringens gång kan inkluderas i det ursprungliga förvaltningsbeslutet.

Djurägaren kan ge ett förslag om genomförandet av avlivningen

Djurägaren eller en av djurägaren befullmäktigad kan föreslå hur avlivningen ska genomföras. Förslaget kan lämnas på Livsmedelsverkets blankett eller formuleras fritt. Ett preliminärt förslag från ägaren snabbar upp utarbetandet av en handlingsplan (rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning) eftersom länsveterinären har hjälp av förslaget när hen utarbetar den egentliga handlingsplanen. Djuren kan börja avlivas först när länsveterinären har utarbetat den handlingsplan som avses i nämnda förordning.

Om anläggningen saneras ”under pågående produktion” och svin antagligen kommer att avlivas i flera omgångar, ska varje avlivning av svin som genomförs med stöd av Livsmedelsverkets beslut om avlivning anmälas både till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och till det regionförvaltningsverk som har hand om ärenden före genomförandet av varje avlivning.

Regionförvaltningsverket utarbetar en handlingsplan för avlivningen av djuren

Regionförvaltningsverkets länsveterinär utarbetar en skriftlig handlingsplan för avlivningen av djuren. Med hjälp av handlingsplanen kan man säkerställa att kraven i förordningen om skydd av djur vid avlivning iakttas och att avlivningen även i övrigt genomförs på bästa möjliga sätt. Vid avlivningen ska man försäkra sig om att djuren inte orsakas onödig smärta eller plåga.

Djurägaren ansvarar för verkställandet av beslutet om avlivning

Ägaren ansvarar för avlivningen av djuren och för kostnaderna i anslutning till den.

Djuren kan börja avlivas först när länsveterinären har utarbetat den handlingsplan som avses i förordningen om skydd av djur vid avlivning. Djurägaren ska följa handlingsplanen och föra bok över avlivade svin enligt djurklass.

Djurägaren ska alltid anmäla varje avlivning som ska verkställas med stöd av Livsmedelsverkets beslut om avlivning både till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och till det regionförvaltningsverk som har hand om ärendet före genomförandet av varje avlivning.

Den officiella veterinären övervakar verkställandet av avlivningsplanen

En besättningsavlivning förutsätter alltid myndighetsövervakning, som till en del kan utgöras av förvaltningsmässig, dokumentbaserad övervakning. Det bedöms från fall till fall huruvida den officiella veterinären bör vara närvarande under hela avlivningen eller varje gång svin ska avlivas. Om den officiella veterinären är på plats ska hen även stickprovsmässigt övervaka bokföringen av avlivningen.

Ägaren har rätt att få ersättning för svin som det har bestämts att ska avlivas

Ägaren har med stöd av lagen om djursjukdomar rätt att få ersättning för de svin som genom Livsmedelsverkets beslut avlivats för att utrota salmonellasmittan. Ersättningsbeloppet är högst tre fjärdedelar (75 %) av svinens marknadsvärde eller av den standardersättning som fastställts genom förordning av statsrådet, med avdrag för djurets eventuella återstående bruksvärde. Om ägaren önskar att man i stället för standardersättningen tillämpar det marknadsvärdet vid fastställande av ersättningen, ska hen lämna en skriftlig redogörelse för att svinens värde av avelsmässiga skäl eller av andra motsvarande skäl är avsevärt högre än det genomsnittliga marknadsvärdet.

Ersättningsbeloppet kan också sänkas om det finns många fall där ersättning krävs. För att få ersättning förutsätts ytterligare att tillräckliga rengörings- och desinficeringsåtgärder vidtas vid anläggningen för att förvaltningsbeslutet för att förhindra spridning av salmonella ska kunna upphävas efter avslutad sanering.

Ägaren ansöker skriftligen om ersättning hos Livsmedelsverket

Djurägaren kan ansöka om ersättningar för avlivade svin hos Livsmedelsverket genast när de har avlivats. Ersättningar ska ansökas inom tre månader från att svinen har avlivats med stöd av Livsmedelsverkets beslut, eller från att det förvaltningsbeslutet från regionförvaltningsverket om att förhindra spridning av salmonella har upphävts. Ersättning kan sökas med Livsmedelsverkets formulär eller formuleras fritt.

Ansökan om ersättning skickas till Livsmedelsverket (kirjaamo@ruokavirasto.fi) och som en kopia till den länsveterinär vid regionförvaltningsverket som har hand om ärendet. Livsmedelsverket begär vid behov ett utlåtande om ansökan av länsveterinären och av den officiella veterinären som övervakat avlivningen.

Utbetalningen av ersättningar förknippas med begränsningar

Rätten till ersättning går helt eller delvis förlorad bland annat om den som har rätt till ersättning har brutit mot författningarna om djurhälsa. Rätten till ersättning kan påverkas till exempel av en situation där aktören inte iakttar bestämmelserna i förvaltningsbeslutet i syfte att förhindra salmonellaspridning.

Rätten till ersättning går även förlorad om den som har rätt till ersättning när denne förvärvade djuret eller annan egendom visste eller, med beaktande av omständigheterna, borde ha vetat att djuret led av eller bar på den sjukdom som ligger till grund för ersättningen eller att egendomen var kontaminerad (88 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar 76/2021). Ersättningsbeloppet minskas med de ersättningar som på basis av ett försäkringsavtal eller någon annan lag ska betalas för samma kostnader eller förluster (86 §, 6 mom. i lagen om djursjukdomar 76/2021). Om andra begränsningar som gäller betalningen av ersättningar och grunder för att vägra ersättning samt återkrav av ersättningar bestäms i lagen om djursjukdomar (86 §, 88 § och 89 §). Ersättningar kan återkrävas till exempel i en situation där aktören har lämnat felaktiga uppgifter eller om aktören inte vidtar de rengörings- och desinficeringsåtgärder som förutsätts för upphävningen av förvaltningsbeslutet i syfte att förhindra salmonellaspridning i anläggningen, även om aktören i ansökan har förbundit sig att vidta åtgärderna.  

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2022