Afrikansk svinpest (ASF)

Afrikansk svinpest är en dödlig viral blödarfebersjukdom som sprids hos svin, vildsvin och minisvin. Sjukdomen orsakas av ASF-virus. Afrikansk svinpest smittar inte människan. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset.

Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland. Sjukdomen förekommer t.ex. i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Italien, Slovakien, Tyskland, Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Ukraina, Serbien och Norra Makedonien. Risken att sjukdomen kan spridas till Finland har ökat.

Symtom

I den akuta formen är det första symtomet i allmänhet hög feber (över 40,5 °C) i kombination med apati, aptitlöshet, snabb och försvårad andning samt ögon- och näsflöde. Plötslig död utan föregående symtom är också typiskt. Inkubationstiden för enskilda djur är 5–15 dygn. I praktiken kan de kliniska symtomen dock framkomma först flera veckor efter att virussmittan kommit till gården eller ännu senare.

Svinen kan ha motoriska störningar och de trycker sig mot varandra. Ett symtom kan också vara kastning. Hos vissa svin kan kräkningar och förstoppning förekomma, andra kan ha blodig diarré. Djuret kan ha svullnader eller blodsutgjutelse under huden, i synnerhet i kroppens perifera delar och i öronen. Djuret kan falla i koma innan det dör, vilket inträffar inom 1–7 dygn efter att de kliniska symtomen inträtt. Djuren på gården kan insjukna och dö till 100 %, men antalet djur som uppvisar symtom kan även vara betydligt lägre i början.

Eftersom symtomen och antalet djur som uppvisar symtom kan variera, ska afrikansk svinpest misstänkas även i sådana fall där endast några djur uppvisar symtom eller då symtomen är lindriga. 

Tecken på afrikansk svinpest hos vildsvin är bland annat fynd av ett eller flera döda vildsvin i naturen, vildsvin som uppvisar sjukdomssymtom eller då ett större blodinnehåll än normalt observeras i samband med urtagningen.

I allmänhet påminner akut afrikansk svinpest kliniskt och patologiskt mycket om akut klassisk svinpest. Alltid då blodutgjutning tydligt kan ses i djurets hud och öron är det skäl att misstänka akut klassisk svinpest eller afrikansk svinpest. Det finns få andra sjukdomar som ger upphov till sådana förändringar.

ASF kan förekomma i akut, subakut och kronisk form. Den subakuta formen är typisk i områden där sjukdomen är endemisk. Symtomen på subakut smitta är varierande grad av feber, apati och lunginflammation. Hjärtsvikt kan leda till döden. I den subakuta formen är de patologiska förändringarna lindrigare än i den akuta sjukdomsformen. Sjukdomens kroniska form är ovanlig. Den kan vara förknippad med sekundära bakterieinfektioner. Kliniska symtom på kronisk ASF kan vara andningssvårigheter, kastning, artrit, kroniska hudlesioner eller nekros.

Diagnos och provtagning

I Finland konstateras sjukdomen i misstänkta fall genom att snabbt upptäcka symtomen och undersöka sjuka djur. Vid provtagning ska Livsmedelsverkets anvisningar iakttas.

Smittvägar

Afrikansk svinpest smittar från infekterade svin till friska svin via svinens luftvägar och mun. Sjukdomen sprids även indirekt via bland annat kött, köttprodukter, biprodukter och bland annat obehandlade jakttroféer från smittade djur samt via matavfall som innehåller infekterat svin- eller vildsvinskött. Sjukdomen sprids även via infekterade redskap, kläder, foder, torrströ, transportmedel och livsmedel. ASF-viruset utsöndras i alla sekret hos det insjuknade svinet eller vildsvinet och finns kvar i blodet och det döda svinets kropp i upp till flera månader. ASF -viruset överlever flera år i djupfryst kött.

I Afrika och på områden där smittbärande insekter förekommer, i synnerhet fästingar av släktet Ornithodoros, kan de vara av stor betydelse för virusets överlevnad. Afrikanska vildsvin kan hålla viruset vid liv och infektera andra svin utan att de själva insjuknar. Europeiska vildsvin insjuknar och får de för sjukdomen typiska symtomen.

Mer information om risken för sjukdomsspridning.

Bekämpning och profylax

Afrikansk svinpest är en djursjukdom i kategori A och som ska bekämpas enligt lag. Om man misstänker afrikansk svinpest på gården ska man genast ta kontakt med tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären granskar svinen och tar vid behov prov av svinen för undersökningar. Vid officiell misstanke om djursjukdom kan regionförvaltningsverket föreskriva att svinen på gården flyttas, och även besluta om andra restriktioner för att förhindra eventuell spridning av smittan tills risken kan uteslutas. Om sjukdomen konstateras hos svinen bestämmer Livsmedelsverket att gårdens svin ska avlivas, kropparna förstöras och gården desinficeras. Smittspridning från en smittad gård förhindras genom att transporter av svinen och produkter som härrör från svin begränsas inom de skydds- och övervakningszoner som inrättas runt gården. Utöver de ovan nämnda åtgärderna försöker man alltid reda ut varifrån smittan har kommit till gården. I detta sammanhang kan man ta prov även av svin på andra gårdar för att reda ut saken.

Bestämmelser om åtgärder i samband med misstanke om afrikansk svinpest eller konstaterad smitta finns i djursjukdomslagstiftningen och särskilt i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/605 (med ändringar) om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest.

Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede.

Övervakning

I Finland är sjukdomsuppföljningen baserad på undersökning av sjuka djur för afrikansk svinpest samt undersökning av insända prover av hägnade vildsvin och jagade vilda vildsvin Det är särskilt viktigt att få in självdöda vildsvin och sådana som verkar ha varit sjuka. Kontakta den lokala kommunalveterinären utan dröjsmål om du hittar ett dött vildsvin.

Uppdaterad statistik av undersökningar från vilda vildsvin från och med året 2015 kan hittas på Livsmedelsverkets öppen information -webbtjänsten.

Virusundersökningar gjorda på hos svin presenteras i publikationen Djursjukdomar i Finland (på finska), se sidans högra kanten. 

Förekomst i Finland och på andra ställen

Sjukdomen är vanlig i Afrika. Utanför Afrika har smitta konstaterats i Sardinien i Italien från 1978 i Europa. Afrikansk svinpest spred sig till Kaukasusområdet 2007 och efter det har man inte fått sjukdomen under kontroll i området.

I närheten av Finland konstaterades afrikansk svinpest för första gången 2009, när sjukdomen bröt ut på en svinfarm nära S:t Petersburg i Leningradområdet. Efter detta har sjukdomen konstaterats i Finlands närområden i Murmanskområdet, Arkhangelskområdet, Leningradområdet och ryska Karelen som enskilda fall på små svingårdar. Utanför Kaukasien har smitta konstaterats i Tverområdet, där sjukdomen har konstaterats hos frilevande vildsvin och på svingårdar. Afrikansk svinpest förekommer också i vildsvin söder om S: t Petersburg.

År 2014 spred sig afrikansk svinpest till Litauen, Lettland, Polen och Estland. År 2015–2017 påvisades smitta i alla dessa länder, både hos tamsvin och hos vildsvin. Efter detta har man fastställt afrikansk svinpest också i Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, Belgien, Grekland, Slovakien och Tyskland. Utanför EU sjukdomen finns i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. År 2020 spred sig afrikansk svinpest till Grekland och Tyskland. År 2022 sjukdomen sprids till Fastlandet Italien och till Norra Makedonien.

Tjeckien befriades av smittan i 2019 och Belgien i 2020. Smittan finns ännu inte heller kvar i Grekland.

År 2018 spred sig afrikansk svinpest till Kina och 2019 till Vietnam, Mongoliet, Kambodja, Laos, Nordkorea, Hong Kong, Myanmar, Filippinerna, Östtimor och Sydkorea. År 2020 spred sig afrikansk svinpest till Indien. År 2021 spred sig afrikansk svinpest till Malaysia, Bhutan och Thailand. Ar 2022 spred sig ASF till Nepal.

Afrikansk svinpest konstaterades i Dominikanska republiken och Haiti på Karibia år 2021.

Afrikansk svinpest har aldrig påvisats i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022