Skydda djurhållningsplatsen från ASF

Afrikansk svinpest (ASF)  är en dödlig svinsjukdom som trots förebyggande åtgärder fortsätter att spridas till nya områden, även inom EU. Om sjukdomen sprider sig till Finland innebär det stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin på grund av bortskaffande av djur och sanering av utrymmen samt avstannande av den internationella handeln. Afrikansk svinpest smittar inte till människan och har aldrig påvisats i Finland. Sjukdomen förekommer i Finlands närområden och risken att sjukdomen kan spridas till Finland har ökat.

Viruset som orsakar sjukdomen överlever väl i miljön och sprids mycket lätt. Sjukdomen har spridits med svintransporter, matavfall eller foder som innehållit viruset som svinen utfodrats med samt med vildsvin. Smittan har förflyttat sig långa vägar till nya områden vilket huvudsakligen beror på att svinen har utfodrats med kontaminerat matavfall. Viruset kan också spridas med kontaminerad djur- eller fodertransportutrustning.

Släpp inte in sjukdomen i svingården

Ett gott smittoskydd är det säkraste sättet att förebygga sjukdom. Risken för att djursjukdomar sprids och friska djur smittas är som störst då djur flyttas till en ny plats och då de kommer i kontakt med nya djur. Därför är det viktigt att iakttas de begränsningar som satts för import av djur. Även foder, könsceller och embryon, kadaver, redskap och tillbehör till skötseln av djuren, transportfordon, kläder eller till exempel gemensamma arbetsmaskiner som använts i djurstallet kan utgöra en smittorisk ifall skyddsåtgärderna inte är tillräckliga.

Införsel av vildsvin i närheten av svingårdar och inhägnade vildsvin bör förhindras. Naturresurscentralen LUKE har uppskattat storleken på vildsvinspopulationen i Finland. Vildsvinspopulationen har ökat de senaste åren.

Infovideo för svinfarmare om smittoskydd på svingårdar.

Infovideo för svinfarmare om smittoskydd på svingårdar

Infovideo för svinfarmare om misstanke om ASF.

Infovideo för svinfarmare om misstanke om ASF

Åtgärder efter utlandsresan

Det är den svagaste länken i skyddet som avgör dess nivå, och det är därför viktigt att alla som arbetar på och som besöker gården lär sig hur skyddsutrustning ska användas och hur man ska gå tillväga då man kommer från utlandet. Enligt Livsmedelsverkets och ETT rf:s (Djurens hälsa rf) allmänna anvisningar om sjukdomsskydd ska man inte gå in i ett finländskt svinhus direkt efter att ha besökt ett jordbruk vid en utomlandsvistelse eftersom sjukdomen kan spridas via kläder, skor och andra tillbehör som använts under besöket på gården (48 timmarsregeln). Det är också viktigt att iaktta importrestriktionerna för välkomstpresenter och andra produkter.

Mer information

Sjukdomen kan också spridas med foder och strömaterial

Det sjukdomsalstrande viruset tål värme och surhet och kan sprida sig med foder som inte hettats upp. Också matavfall kan sprida ASF -viruset och andra djursjukdomar och därför är det förbjudet att använda matavfall som foder för svin och vildsvin.

För att förhindra spridning av sjukdomen ska foder som inte hettats upp, såsom till exempel ensilage och hö samt färskkonserverad eller obehandlad skörd, inte föras in från sjukdomsdrabbade områden till Finland för att användas som foder för produktionsdjur eller vilda djur. Till exempel torkning av spannmål (inklusive majs), inte nödvändigtvis förstör det virus som orsakar sjukdomen. För att minska risken för att afrikansk svinpest ska spridas till Finland rekommenderar Livsmedelsverket att oupphettat foder och strömaterial (bl.a. halm, hö, spannmål) lagras under 90 dagar före användning.

Importfodrets ursprung bör alltid säkerställas, eftersom det från början kan ha kommit från något annat land än inköpslandet. Foderföretagaren och primärproducenter svarar för fodersäkerheten och kvalitetssäkringen av fodret som de har importerad som ett led i sin egenkontroll.

Meddela snabbt om du misstänker sjukdom

Livsmedelsverket analyserar både tamsvin och vildsvin för förekomst av ASF. Om du misstänker förekomst av afrikansk svinpest eller en annan allvarlig smittsam djursjukdom på gården, ska du kontakta kommunalveterinären utan dröjsmål för att få situationen utredd. Om ett sjukt eller avlidet vildsvin hittas i naturen, ska även detta meddelas till kommunalveterinären.  Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede.

Svinen ska hållas inomhus

Svinen ska hållas inomhus i hela Finland. Det är möjligt att vildsvin som kommer in i Finland över östgränsen kan föra in smittan till Finland eller att vildsvin blir infekterade på något annat sätt. Livsmedelsverket uppmanar därför alla svinhållare att säkerställa nivån på gårdens smittskydd. Försök förhindra all direkt och indirekt kontakt, till exempel via bete eller foder, mellan vilt levande vildsvin och svindjur som hålls som husdjur. Mer information om förbud mot att hålla svin utomhus.

Förbud att ta vilda vildsvin från naturen till en anläggning

Det är förbjudet att förflytta vilda vildsvin från deras ursprungliga livsmiljö till en annan livsmiljö och att ta dem från naturen till en anläggning.(JSMf 404/2021)

Det är förbjudet under alla omständigheter att förflytta vildsvin och hobbysvin till Finland från andra medlemsländer i syftet att jaga eller utöka vilda stammar. Mer information.

 

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2022