Utehållningsförbud för svin

Skydda svinen för afrikansk svinpest

Det är förbjudet att hålla svin utomhus sedan år 2018. Orsaken till förbudet är att man vill skydda svinen för afrikansk svinpest, som är en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. Sjukdomen är dödlig för svin, men smittar inte till människor. Det finns inget vaccin eller botemedel mot den. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i vårt land, men den har spridit sig till områden i Ryssland och Baltikum som ligger nära oss.

Förbudet mot att hålla svin utomhus och dess undantag föreskrivs i förordningen från jord- och skogsbruksministeriet om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur (404/2021).

Förbud mot att hålla svin utomhus

Svinen ska hållas inomhus i hela Finland. Vid svinhållning inomhus ska djurskyddslagstiftningens krav på utrymme iakttas. Förbudet mot att hålla svin utomhus gäller både kommersiell verksamhet (även ekologisk produktion och hägnade vildsvin) och hållning av hobbydjur (t.ex. minigrisar). Förbudet mot att hålla svin utomhus gäller också permanenta djurutställningar (t.ex. husdjursgårdar) och tillfälliga djurutställningar.

Förbudet gäller emellertid inte:

 1. djurparker, 
 2. svin som hålls kopplade under rastning, eller
 3. sådana djurhållningsplatser där utehägnen har skyddats med stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel som byggts i anslutning till ett befintligt stängsel i enlighet med kraven i bilagan till förordningen, eller där utehägnen har skyddats med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn. Även andra stadiga konstruktioner som hindrar svin från att komma i kontakt med frigående vildsvin är möjliga.

Kraven på stängsel av ståltrådsnät och elstängsel finns i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning (401/2017). Bestämmelsen om kraven på elstängsel har ändrats i mars 2018. Elstängsel som installeras på in- och utsidan av ett stängsel i utehägn ska kopplas till bara ett enda elstängselaggregat. Kopplingen av elstängselaggregat till de redan installerade elstängslen ska ändras omedelbart för att eliminera säkerhetsrisken.

Anmälan till kommunalveterinären om att hålla svin utomhus

Svinhållare som har för avsikt att hålla svin utomhus på en sådan djurhållningsplats som avses i punkt 3) ovan ska göra en anmälan till kommunalveterinären om detta minst två månader på förhand.

Djurparker och svinhållare som håller svinen kopplade under rastning behöver inte göra någon anmälan.

Anmälan ska lämnas skriftligt och av anmälan ska framgå följande:

 1. antalet svin,
 2. en redogörelse för att kraven för att skydda utehänget uppfylls.

Förbud att förflytta vilda vildsvin och att ta dem från naturen till en anläggning

Det är förbjudet att förflytta vilda vildsvin från deras ursprungliga livsmiljö till en annan livsmiljö och att ta dem från naturen till en anläggning.(JSMf 404/2021)

 

Krav på skyddsstängsel som byggs i anslutning till ett befintligt stängsel

Krav på stängsel av ståltrådsnät enligt bilagan till JSMf 404/2021

 • Stängsel av ståltrådsnät ska byggas i anslutning till och på minst två meters avstånd från det befintliga stängslet.
 • Trådarna i ståltrådsnätet ska vara varmförzinkade. Zinklagret ska vara minst 30 mikrometer.
 • Nätets totala höjd ska vara minst 200 cm.
 • Nätets nedre kant ska vara insänkt i marken på minst 40 cm djup räknat från markytan.
 • Ytan av rutorna i nätet får vara högst 115 cm²  på området från nätets nedre kant till 150 cm höjd och i nätets övre kant högst 350 cm².
 • Trådarna i nätet ska ha en diameter på minst 3 mm.
 • Stolparna i nätet ska vara på högst fyra meters avstånd från varandra.
 • Stolpar av trä ska ha en diameter på minst 100 mm.
 • Stolparna ska vara behandlade mot röta.  Stolpar av annat material ska till sin hållfasthet vara minst på motsvarande nivå.

Krav på elstängsel enligt bilagan till JSMf 404/2021

 • På båda sidor om befintliga stängsel i hägnet ska det installeras elstängsel.
  • Det elstängsel som installeras på utsidan av det befintliga stängslet ska ha fyra trådar.
  • Det elstängsel som installeras på insidan av det befintliga stängslet ska ha minst två trådar.
 • Stängseltrådens draghållfasthet ska vara minst 450 kilogram.
 • Stängelstrådar av metall ska ha en diameter på minst 2,5 mm.
 • Elstängslets vågräta avstånd från stolpar i det befintliga stängslet i hägnet ska vara minst 150 mm mätt från stolpens yttre yta.
 • Elstängslets lägsta tråd ska vara på cirka 20 cm höjd från marknivån och den högsta tråden får vara på högst 100 cm höjd från marknivån.
 • Den näst nedersta tråden i ett elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till elstängselaggregatets jordanslutning och dessutom jordas till marken med jordspett med jämna avstånd. De övriga trådarna ska kopplas till aggregatets stängselanslutning. Om den nedersta tråden täcks av snö, kan den kopplas bort från aggregatets stängselanslutning tills tråden är snöfri.
 • Om det befintliga stängslet i hägnet är av metallnät, ska det kopplas till elstängslets jordning med jämna avstånd.
 • Elstängsel som installeras på utsidan och insidan av ett befintligt stängsel i hägnet ska kopplas till samma elstängselaggregat, om avståndet mellan elstängslen är mindre än 2,5 meter.
 • Elstängselaggregatets största utgående energi ska vara minst 6 joule i det yttre elstängslet.
 • Elstängselaggregatet ska kopplas till elnätet. Om koppling till elnätet inte är möjlig kan ett batteridrivet aggregat som har en största utgående energi på minst 2 joule i det yttre elstängslet användas.
 • Om ett enda elstängselaggregat används i ett stängsel, kan det inre elstängslets strömstyrka vid behov begränsas. Begränsningen kan genomföras exempelvis genom att man installerar en strömbegränsare i det inre stängslets matarledning eller genom att man kopplar det inre stängslet till en eventuell lågenergiutgång på aggregatet.
 • Om det installeras stolpar för elstängsel som byggs på utsidan av ett befintligt stängsel i hägnet, ska stolparna ha en diameter på minst 80 mm.

Annat stängsel för utehägn 

 • Det är tillåtet att hålla svin utomhus om de är i utehägn som är skyddade genom en tillräckligt stadig konstruktion.
 • Om kraven på stängslet regleras inte i detalj i lag. Utehägnets konstruktioner ska ändå vara sådana att frigående vildsvin inte kan komma i kontakt med svin som hålls i hägn.
 • Stängslet och portarna ska vara tillräckligt stadiga så att svin som hålls i hägnet inte kan rymma och frigående vildsvin inte kan tränga sig in i hägnet.
 • Vid planeringen av stängslets konstruktioner och byggnadsmaterial ska man beakta om det gäller uppfödning av svin, ullsvin eller hägnade vildsvin. Vid planeringen lönar det sig även att beakta storleken på den frigående vildsvinspopulationen i området.
 • Om ett enkelt stängsel byggs, ska stängslet vara helt kompakt så att svinen i hägnet inte kommer i kontakt med frigående vildsvin.
 • Stängslets konstruktion får inte vara skadlig för svinen i hägnet.

Exempel på konstruktioner och byggmaterial för stängsel 

 • Höjden på stängslet ska vara minst 160 cm över markytan. För hägnade vildsvin borde stängslet ändå vara högre, minst 200 cm över markytan.
 • Sockeln till stängslet eller den nedre kanten ska vara insänkt tillräckligt djupt i marken (minst 40 cm, för hägnade vildsvin 50–70 cm), så att svinen inte kan gräva ut sig under stängslet. Ett stängsel som är byggt på berg ska vara förankrat i berget på ett sådant sätt att svinen inte kan krypa under stängslet.   
 • Då grunden planeras för stängslet ska bl.a. tjälbildningen i marken beaktas.  
 • Stängslet kan vara gjort av exempelvis murat tegel eller betongelement, filmfaner eller trä. Som byggnadsmaterial kan även användas galvaniserad korrugerad plåt eller plastplankor.
  • För hägnade vildsvin är trä, filmfaner eller plastplankor som sådana inte tillräckligt hållbara material.
  • För svin och ullsvin kan även trä, filmfaner eller plastplankor användas.
   • Då man bygger av trä borde plankornas tjocklek vara minst 63 mm.
   • Tjockleken på filmfaner borde vara minst 25 mm.
   • Om stängslet byggs av plastplankor borde det ha dubbla plankor på stängslets hela höjd.
 • Stödstolpar på fasta stängsel borde vara på högst två meters avstånd från varandra.
 • Diametern på stödstolpar av trä borde vara minst 100 mm.
 • Stolpar av annat material borde vara minst lika starka.
 • Konstruktioner av trä borde vara behandlade mot röta.

Underhåll av utehägnen och annat som ska beaktas 

Utehägnens skick och funktion ska kontrolleras regelbundet och stängslets slitbara delar ska förnyas vid behov. Marken på båda sidorna om stängslet och mellan stängslen ska hållas fri från växtlighet. Marken på båda sidorna om stängslet ska hållas fri från snö. Stora stenar och stubbar kring stängslet ska avlägsnas.

Vid planeringen av utehägn ska även följande beaktas:

 • djurskyddslagstiftningen
 • annat smittskydd
 • placeringen av utfodrings- och dricksplatser och bottenmaterial
 • förvaring av foder och eventuellt strö
 • bekämpning av skadedjur
 • inverkan av eventuella berg, diken eller sankmarker på planeringen av konstruktionen.
Sidan har senast uppdaterats 17.5.2021