Jordbrukare och husdjursproducenter

Foder inverkar på livsmedelssäkerheten och därför måste de vara säkra och spårbara. Ett foder är inte säkert om det har en negativ effekt på djurhälsan eller om ett animaliskt livsmedel inte är tryggt att använda som människoföda på grund av fodret.

Kraven som ställs på foder gäller produktion, tillblandning och tillverkning av foder för eget bruk, för försäljning samt för överlåtelse utan ersättning. Kraven gäller dessutom för utfodring av livsmedelsproducerande djur med hemmagjort och industriellt foder.

Enligt Europaparlamentets och rådets s.k. foderhygienförordning (EG) 183/2005 måste hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, registrera sig som foderföretagare. Meningen av registreringen är att garantera spårbarheten av foderkedjan. Registreringen är ett krav för jordbrukare och husdjursproducenter som producerar, blandar till och/eller använder foder. Foderanvändarna ska försäkra sig om att fodret har skaffats från registrerade aktörer.  

Användning av fodertillsatser eller förblandningar vid tillverkningen av hemmagjorda foderblandningar förutsätter att man registrerar sig som foderföretagare. Om en husdjursproducent använder vissa tillsatser eller förblandningar för tillverkning av foder måste han anhålla om godkännande.För att en gård ska få använda vissa foder innehållande animaliskt protein eller mjölkbaserade produkter vid utfodringen av livsmedelsproducerande djur måste den registrera sig.

Mer om registrering under följande länkar:


Andra krav och tvärvillkor

För att foder skall gå att spåra (den allmänna livsmedelsförordningen EG/178/2002, den allmänna livsmedelshygienförordningen EG/852/2004, förordningen om foderhygien EG/183/2005) måste gårdarna föra bok över foder. Bokföringsskyldigheten gäller foder som ges till livsmedelsproducerande djur.

Dessutom finns det ett antal krav, som gäller primärproduktion av foder, i lagstiftningen, bland annat i foderlagen 1263/2020, i förordningen om foderhygien EG/183/2005 och i JSM:s förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 1266/2020. De här kraven gäller fodersäkerhet och foderhygien.

Tvärvillkor är villkor för de flesta jordbrukarstöden och de ingår redan i den gällande lagstiftningen. De innebär alltså inte några nya krav för gårdarnas del. Tvärvillkoren berör också fodersäkerheten. 

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2021