Användning av animaliskt protein som foder (DEN s.k. tse-förordningen)

Jordbrukare och husdjursproducenter

Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölk- och äggprodukter, kollagen och gelatin från icke-idisslare och hydrolyserat protein från delar av icke-idisslare eller från hudar och skinn av idisslare. I enlighet med gemenskapens förordningar (EG/999/2001 och ändringar av förordningen i fråga) om förebyggande av vissa typer av spongiform encefalopati (bl.a. BSE, dvs. galna kosjukan) är det förbjudet att använda annat animaliskt protein vid utfodring av livsmedelsproducerande djur med vissa undantag. Ett undantag från detta förbjud är fiskmjöl, animaliskt di- och trikalciumfosfat och blodprodukter från icke-idisslare som får användas vid utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare enligt nedannämda förutsättningar. Fiskmjöl får användas i kommersiell mjölknäring avsedd för diande idisslare. Dessutom är det med beaktande av de nedannämda kraven tillåtet att använda bearbetat animaliskt protein från icke-idisslare (köttbenmjöl, blodmjöl eller bearbetat animaliskt protein som härrör från insekter) vid utfodring av vattenbruksdjur.

Gårdar som utfodrar produktionsdjur med ovan nämnda foder innehållande animaliskt protein skall registrera sig eller ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket med blankett I. Om gården dessutom använder mjölknäring innehållande fiskmjöl ska gården underrätta om användningen med blankett I. Kraven på registrering och godkännande berör inte gårdar som använder helfoder, dvs. gårdar som inte tillverkar hemmablandningar. Kraven på anmälan hör samman med bekämpning och kontroll av BSE och andra TSE-sjukdomar.

Godkännandet gäller gårdar som använder dessa animaliska proteiner som sådana vid utfodring av djur och de gårdar med blandad besättning (idisslare och andra livsmedelsproducerande djur) som använder kompletteringsfoder innehållande dessa produkter vid utfodring av andra livsmedelsproducerande djur än idisslare.

Foder innehållande dessa animaliska proteiner och foder för djur för vilka dessa animaliska proteiner inte är avsedda måste framställs i separata utrymmen, transporteras, lagras och förvaras åtskilt samt att de har separata distributionssystem. För att förhindra att sådana foder ges till en djurart för vilken de inte är avsedda.

Om gården säljer foderblandningar som innehåller fiskmjöl, blodprodukter eller bearbetat animaliskt protein som härrör från andra djur än idisslare eller animaliskt di- eller trikalciumfosfat, ska gården ansöka om godkännande med blankett E (användning av bearbetat animaliskt protein vid foderframställning).

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare och husdjursproducenter'

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019