Registrering och användning av fodertillsatser och förblandningar

Jordbrukare och husdjursproducenter

Fo­der­till­sat­ser är äm­nen, mik­ro­or­ga­nis­mer och fa­bri­kat som av­sikt­ligt till­sätts i fo­der. Syf­tet med till­sat­ser­na är att till ex­em­pel in­ver­ka gynn­samt på fod­rets el­ler de ani­ma­lis­ka pro­duk­ter­nas egen­ska­per el­ler att främ­ja ani­ma­lie­pro­duk­tio­nen och dju­rens väl­be­fin­nan­de. Till­sat­ser är bl.a. spå­r­äm­nen, vi­ta­mi­ner,  ami­no­sy­ror, kon­ser­ve­rings­me­del, urea samt koc­ci­di­o­sta­ti­ka.Kon­ser­ve­rings­me­del för en­si­la­ge är också fo­der­till­sat­ser el­ler deras blandningar dvs. för­bland­ning­ar men deras användningräknas ingå i primärproduktionen av foder.  När man på gården tillverkar foder för eget behov genom att använda andra tillsatser eller förblandningar innehållande sådana än kon­ser­ve­rings­me­del för en­si­la­ge är det inte frågan om primärproduktion utan om fodertillverkning. Registreringen som tillverkare av foder skall göras med Livsmedelsverkets blankett F.

Producenter som använder andra fodertillsatser eller förblandningar innehållande sådana än kon­ser­ve­rings­me­del för en­si­la­ge skall följa de krav i bilaga II till foderhygienförordningen som anknyter till lämpliga lokaler och adekvat utrustning, personalens kvalifikationer, kontroll av tillverkningsprocessen, kvalitetskontroll, lagring och transport av foder samt journalföring. Det krävs också att gårdarna Gården förutsätts också bedöma och förebygga faror, dvs. HACCP-system. har ett HACCP-system (system för faroanalys och kritiska styrpunkter).

Tillbaka till sidan: 'Jordbrukare och husdjurproducenter'

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019