Bin och humlor

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets djurartspecifika förordning som utfärdas med stöd av den nya lagen träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar om nya krav på denna webbplats då dessa har bekräftats.

Djurhållarregistret har nu utökats, så att det också samlar in uppgifter om var bin och humlor hålls i Finland. Med hjälp av lägesuppgifterna (koordinater) kan man till exempel vid misstanke om allvarlig djursjukdom vidta effektiva förebyggande åtgärder även vid liknande djurhållningsplatser i närområdena och på så vis förhindra att sjukdomen börjar spridas. Registerföringen är baserad på jord- och skogsbruksministeriets förordning.Djurslaget i fråga kryssas för på registreringsblanketten och man informerar om för vilket ändamål som dessa djur hålls. Med blanketten för djurhållningsplatser följer en tabell om produktionsinriktningar per djurslag

Djurantalet har ingen betydelse, även om ägaren har ett enda exemplar - då det gäller bin och humlor talar man om samhällen (bikupor eller humlebon) – ska djurägaren registrera sig, dvs. tillställa kommunen båda blanketterna. Skyldigheten gäller alla djurhållare, även dem som inte har jordbruk. Registreringen är avgiftsfri. Djurhållaren ska även i fortsättningen hålla sina uppgifter uppdaterade.

Djurhållare som redan finns i djurhållarregistret har orsak att kontrollera de gamla uppgifterna samtidigt som de fyller i sina egna och djurhållningsplatsens uppgifter för det nya djurslaget/de nya djurslagen. 

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2022