nauta-ikoni.jpg

Det nya projektet för nötkreatursregistret

Målet med projektet är att utveckla nötkreatursregistret och att överföra det nuvarande nötkreatursregistret till myndighetssystemet.

ELNA-projektet, där den egentliga utvecklingen av datasystemet görs, är underställt projektet. Målet med projektet är att realisera nötkreatursregistrets funktioner i enlighet med kraven i lagstiftningen och den offentliga förvaltningens arkitekturkrav.

Centrala målsättningar i projektet är att bevara de nuvarande elektroniska anmälningskanalerna för djurhållarna och principen om "endast en gång”. Då det nya nötkreatursregistret tas i bruk kommer djurhållaren fortfarande att kunna göra sina anmälningar bland annat med programmet Minun Maatilani. De myndighetsuppgifter som meddelas via rådgivningen kommer att överföras till myndighetsregistret. I projektet realiseras också ett gratisprogram som myndigheten erbjuder djurhållarna. Målet är att anmälningsuppgifter som gjorts till myndighetsregistet även överförs till rådgivningens register om djurhållaren så önskar.

I projektet realiseras även gränssnittsstjänster för andra intressenter. Externa aktörer (till exempel programleverantörer, slakterier) kommer i fortsättningen att kunna utveckla sina tjänster och produkter för olika användare via ändamålsenliga gränssnittslösningar.

Projektet utförs i nära samarbete med intressenterna.

Preliminär tidtabell för projektet:

(punkterna i fet stil har genomförts) 

 

2017

Den första versionen av systemet (har genomförts)

 • tas i bruk för djurhållare om programleverantörerna tar den i bruk

 • används i programmet MinunMaatilani

2018

Innehållet i utdragsbrevet blir lättare och sänds nu endast tre gånger om året (hargenomförts)

2018

Förteckningen över lediga märken kommer inte längre att sändas ut i samband med beställning
av lediga märken (har genomförts)

2018-2019

Användargränssnittet för myndigheterna publiceras

 • den första versionen i april (har genomförts)

 • den andra versionen i juni  (har genomförts)

 • den tredje versionen i oktober  (har genomförts)

 • den fjärde versionen i februari 2019 (har genomförts) 

2018

Tillämpningen som närmast är avsedd för slakt- och förmedlingsanmälningar för små slakterier och djurförmedlare publiceras

 • den första versionen före slutet av sommaren

 • sök av anmälningar läggs till i början av år 2019

2018

Gränssnitt för slakt- och förmedlingsanmälningar samt bläddring publiceras i
nötkreatursregistrets öppna gränssnitt (NAVRA)

2018

Vi håller möten med intressenter

 • tillsammans med rådgivningen planeras lösningar för överföring av data mellan myndighet och rådgivning

 • vi diskuterar intressenternas behov

2018

Vi planerar gränssnitt och gör beskrivningar av dem med beaktande av
intressenternas behov

2018

Vi ger ut gränssnittsbeskrivningarna till intressenterna i slutet av året

2019

Gränssnitten för intressenterna realiseras och utges i testmiljö som stöd för
intressenternas egen utveckling

2019

Utdragsbrev två gånger om året i fortsättningen

2019-2020

Vi planerar avskaffandet av blanketter

2019-2020

Användargränssnitten för djurhållare, slakterier och djurförmedlare realiseras

 • vi strävar efter att göra anmälningar och meddelanden mer elektroniskt

 • ett system skapas där eventuella fel genast påpekas för alla parter, och som även påpekar att ventuella anmälningar saknas (köp- och utmönstringsanmälningar)

 • vi söker lösningar som bland annat förmedlar EU-signum elektroniskt så att det inte behöver skrivas användargränssnittet även i mobilversion

2020

Vi tar det nya nötkreatursregistret i bruk i slutet av året:

 • användargränssnittet för djurhållare publiceras

 • användargränssnittet för slakterier och djurförmedlare publiceras

 • tilläggen till användargränssnittet för myndigheterna publiceras gränssnittstjänsterna publiceras

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019