Slakterier och förmedlarna

Djurförmedlarens verksamhet i livsmedelskedjan är en viktig del av bekämpningen av djursjukdomar och det är därför mycket viktigt att det lagstadgade anmälningsförfarandet iakttas. Övervakningen av dessa ärenden har från och med den 1 maj 2008 överförts från jord- och skogsbruksministeriet till Livsmedelsverket.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret (1308/2001) trädde i kraft 1.1.2002. Förordningen innehåller bestämmelser om hur djurförmedlare registrerar sig, om djurförmedlarsignumet och dess användning. Förordningen tillämpas på fysiska aktörer (fysiska eller juridiska personer), som själva eller i någon annans tjänst yrkesmässigt säljer eller köper nötkreatur, svin, får eller getter och ansvarar för djuren tillfälligt, högst 30 dygn. Med djurförmedlare avses sådana aktörer som köper nötkreatur, svin, får eller getter endast för slakt, till exempel slaktplatser.

Slakt- och transportanmälanblanketter finns i Blanketter-sidan.

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2018