Övervakning av märkning och registrering av djur

Grundläggande information om övervakningen

Syftet med övervakningen av märkning och registrering av djur är att följa hur ett animaliskt livsmedel rör sig från början till slutet av produktionskedjan. För att konsumenten ska kunna bli övertygad om att produkten är säker måste livsmedelsproduktionen vara transparent och produkten gå att spåra ända till sin begynnelsepunkt. Också om en djursjukdom bryter ut är det av största vikt att man vet var vart och ett djur har vistats så att de djur som sannolikt fått smittan kan spåras och separeras från andra djur.

Märkning och registrering av djur övervakas på nöt-, svin- samt får- och getgårdar. Minst 3 % av alla som håller dessa djurarter övervakas årligen. Från ingången av 2005 har kraven på märkning och registrering av nötkreatur, svin och får/getter utgjort ett led i tvärvillkoren.

Valet av gårdar som ska övervakas

Gårdarna som ska övervakas väljs ut centraliserat vid Livsmedelsverket på basis av riskanalyser. Dessutom väljs en del av gårdarna ut slumpmässigt och då är sannolikheten att råka ut för kontroll lika stor för var och en gård, också då det gäller gårdar som inte ansöker om stöd. Sannolikheten att komma med i ett urval på basis av riskanalys är större exempelvis för gårdar där det har upptäckts brister i samband med tidigare övervakningar eller för gårdar som har utvidgat sin produktion.

Också ELY-centralerna kan ta ut gårdar till övervakning utanför ramen för de centraliserade urvalen.

I samband med övervakningen av märkning och registrering av djur utförs ofta också de övervakningar av EU-finansierade och nationella stöd som Livsmedelsverket ansvarar för (bidragsövervakningar).

Den grundläggande kontrollens förlopp

Tjänstemän vid ELY-centralens ansvarsområde för landsbygd och energi utför gårdskontrollen på ort och ställe. I regel försöker man på förhand meddela om övervakningen av märkning och registrering av djur så att det praktiska utförandet av övervakningen kan säkerställas. Övervakningar utförs dock också ofta utan förhandsmeddelande. Meddelande om övervakning får ges tidigast 48 timmar före gårdsbesöket.

Vid övervakningen kontrolleras till först uppgifterna om gårdens registrering. På ort och ställe granskas märkningen av gårdens alla djur samt att registeruppgifterna om djuren och djurförteckningen per djurhållningsplats är uppdaterade. Under kontrollbesöken görs också en retroaktiv kontroll av att tiderna för anmälningar av alla djurhändelser som gjorts till registret från ingången av kalenderåret har följts. Underlåtelse att följa anmälningstiderna kommer också att ingå i bedömningen av tvärvillkorspåföljderna från och med år 2013.

Övervakningsprotokoll och rätt att söka ändring

I samband med en gårdskontroll upprättas ett observationsprotokoll över den grundläggande kontrollen. Djurhållaren får en kopia av protokollet antingen redan på gården eller senare per post. Djurhållaren eller dennes representant har möjlighet att skriva ner sina anmärkningar i protokollet och underteckna det. Avsaknad av underskrift i protokollet är inget hinder för en fortsatt behandling av ärendet. Att djurhållaren eller dennes representant undertecknar övervakningsprotokollet fråntar inte heller djurhållaren dennes rätt att söka ändring i stödbeslutet som fattas av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Slutsatser om övervakningen och förslag till påföljder

På basis av observationerna vid den grundläggande kontrollen drar länsveterinären i respektive område slutsatser om övervakningen i bilagan till observationsprotokollet över den grundläggande kontrollen samt föreslår eventuella påföljder med anledning av tvärvillkoren. Tvärvillkorspåföljderna fastställs ytterligare av ELY-centralens koordinator som utgående från förslagen till påföljdsprocent för de olika övervakningsmodulerna upprättar det slutliga protokollet över alla övervakningar av tvärvillkor på gården.

Underlåtelse att följa lagstiftningen om märkning och registrering av djur leder till påföljder för djurhållaren. Nivån på påföljderna beror på hur allvarlig försummelsen är. För djurhållaren kan bl.a. utfärdas förbud mot att förflytta ett enskilt djur, djuren på en enskild djurhållningsplats eller hela besättningen genom att djuren i fråga påförs så kallade spärrbestämmelser.

Dessutom kan producenten påföras påföljder med anledning av försummelse av bestämmelserna om tvärvillkor. Eventuella påföljder minskar alla direkta EU-jordbruksstöd och landsbygdsutvecklingsstöd som betalas till producenten. Då påföljdsprocenten för tvärvillkoren slås fast gör man en bedömning av försummelsens omfattning, allvar, varaktighet, uppsåtlighet och upprepning. Försummelse av tvärvillkor orsakar i regel en påföljd som leder till 3 % avdrag från stödet.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.6.2019