Övervakning av märkning och registrering av djur 2019

År 2019 utfördes märknings- och registreringsinspektioner av djur på 809 gårdar med nötkreatur, svin, får och getter. Försummelser gällande iakttagandet av bestämmelserna konstaterades på 51 % av alla inspekterade gårdarna vilken är samma mängd som föregående år. Inspektionsresultaten är olika mellan djurslagen.

Då det gällde alla djurslag förutom svin, har den procentuella andelen gårdar som hade bristfälligheter ökat från föregående år. 80 procent av bristerna som observerades vid de inspektioner som var slutförda vid rapporteringstillfället var lindriga. Andelen allvarliga brister (20 %) av alla observerade brister har ökat sedan föregående år, då allvarliga brister upptäcktes på 18 % av de inspekterade gårdarna. Antalet inspektioner som inte var slutförda vid rapporteringstillfället (89 st.), är ändå så betydande att andelen allvarliga brister ännu antas öka.

Försummelser konstaterades mest på nötkreatursgårdar, på hela 61 % av de inspekterade gårdarna.  På 58 av de inspekterade nötkreatursgårdarna var bristerna allvarliga, i jämförelse med föregående år då motsvarande siffra var 53.

På får- och getgårdar konstaterades försummelser på 57 % av de inspekterade gårdarna. Andelen har stigit lite i jämförelse med föregående år då motsvarande siffran var 55 %. Lindriga bristernas andel ökade (37 % à 40 %) emedan allvarliga bristernas andel minskade (18 % à 17 %).

På svingårdarna var läget nästan oförändrat, försummelser konstaterades samma andel som föregående år (30 %). Allvarliga bristernas andel dock ökade dock (2 %à5 %) i jämförelse med föregående år.  

De vanligaste bristerna på nöt-, får- och getgårdar gällde i likhet med tidigare år bristfälligheter i märkning och registrering.  De vanligaste bristerna på svingårdar gällde likaså fortfarande uppdateringarna av djurförteckningarna som är specifika för djurhållningsplatsen samt anmälningarna till registret.

De djur på gården, på vilka det konstateras allvarliga brister i märkning och registrering, ges spärrbestämmelser, dvs. restriktioner att förflytta eller överlåta djur från djurhållningsplatsen. Förbudet gäller tills det kan säkerställas att missförhållandet, som var orsaken till förbudet, har avhjälpts och djurens spårbarhet säkerställts. Största delen av de flyttningsförbud som utfärdades i fjol (95 %) gällde identifiering av djur. Av dessa gällde hälften hela gården eller djurhållningsplatsen, resten enstaka djur. 5 % av dem var flyttningsförbud som berodde på fel i registret och två berörde hela djurhållningens alla djur av samma djurslag.

Under årets lopp förordnade regionförvaltningsverken totalt 38 st. spärrbestämmelser, dvs. restriktioner att förflytta eller överlåta djur från djurhållningsplatsen. Restriktionen varar så länge att man kan försäkra att De djur för vilka allvarliga brister som gäller märkning och registrering påvisas vid inspektion, får inte flyttas. Då får djuren varken överlåtas eller flyttas från djurhållningsplatsen. Förbudet gäller tills det kan säkerställas att missförhållandet som var orsaken till förbudet har avhjälpts och djurens spårbarhet säkerställts. Största delen av de flyttningsförbud som utfärdades i fjol (91 %) gällde identifiering av djur. Av dessa gällde 31 % hela djurhållningsplatsen och 69 % gällde enskilda djur.  9 % av flyttningsförbuden berodde på registreringsfel, av vilka två gällde hela djurslaget.

Tvärvillkor

Iakttagandet av tvärvillkoren kontrollerades på totalt 541 gårdar som sökt lantbruksstöd. På 19 procent av gårdarna (102 st.) observerades försummelser av märkning och registrering (15 % år 2018).  Av dessa fick 77 gårdar (14 %) stödpåföljder. På de gårdar där märkning och registrering kontrollerades i tvärvillkorsövervakningen föregående år, fick 12 % stödpåföljder.

Upprepad försummelse att iaktta lagstiftningen observerades på 2 % av gårdarna, andelen har sjunkit med 1 % jämfört med föregående år. Det är frågan om upprepning då samma försummelse upprepas på gården inom tre kalenderår.

Via utvidgningskontroller, dvs. förseelser som upptäckts vid andra inspektioner, kontrollerades vad beträffar tvärvillkoren gäller totalt 124 gårdar som är 15 % av den totala mängden övervakningar (809). Av dem var 68 % nötkreatursgårdar, 24 % får- och getgårdar och 8 % svingårdar. Cirka häften av de kontrollerade gårdarna fick påföljder vid de utvidgade kontrollerna (läget vid rapporteringstillfället, dvs. 22.4.2020).

Försenade anmälningar till djurregistren (nötkreatur, får och getter) observerades på 30 % av nötkreatursgårdarna som valts genom stickprovsförfarande och på 33 % av gårdarna med utvidgad tillsyn. På får- och getgårdarna var motsvarande andelar 36 och 23 procent. Antalet förseningar ökade i alla avseenden jämfört med föregående år.

Mer information:

Överinspektör Marjaana Spets, tfn 040 489 33 61

Läs mer: 

Rapporten Övervakning av märkning och registrering av djur 2019 (pdf, endast på finska)

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2020