Frågor och svar om ekodjur och -foder

1. Hur hittar ett ekologiskt bi till ekologiska växter?

Ekologiska bin behöver inte kunna flyga till ekologiska växter, eftersom uppsamlingsområdet inte behöver vara ekologiskt. Från biodlingen räknat ska nektar- och pollenkällorna inom en tre kilometers radie i huvudsak utgöras av vilda växter, skog, ekologiskt odlade växter och/eller andra odlade växter, förutsatt att behandlingarna av växterna har ringa verkningar för miljön och inte påverkar biodlingsprodukternas kvalitet. På området kan det också växa andra odlingsväxter om de inte är betydelsefulla skördeväxter för bina. Det får ändå inte finnas genetiskt modifierade odlingsväxter på området. Bikuporna ska vara placerade på tillräckligt avstånd från källor som kan kontaminera de produkter som fås från biodlingen eller försämra binas hälsa. Biodlingarna ska ligga på minst tre kilometers avstånd från sådana föroreningskällor som kan inverka på kvaliteten på produkterna från biodlingen. 

2. Varför skall ekokalvar ges mjölk ända till 3 månaders ålder?

Alla unga däggdjur skall utfodras med mjölk under en viss minimitid som för nötkreaturens del är tre månader. Kalvarna ska utfodras helst med modersmjölk eller med mjölk från samma djurslag. Andrahandsalternativet är mjölk från ett annat djurslag. Under den berörda tiden får man inte använda drickfoder innehållande kemiskt syntetiserade ämnen eller vegetabiliska ingredienser. Om det inte finns tillräckligt modersmjölk eller naturmjölk för ungdjuren, eller om sådan mjölk inte finns att tillgå, får de utfodras med drickfoder vars sammansättning uppfyller kraven på ekologiskt foder.

3. Får ekologiska djur medicineras med antibiotika?

Javisst. Inom ekologisk animalieproduktion betonas förebyggandet av sjukdomar. Om ett djur ändå insjuknar eller skadar sig måste detalltidutan dröjsmål få vederbörlig omvårdnad. Djuren får medicineras bara med sådana läkemedelspreparat som i Finland har godkänts för produktionsdjur. Antalet läkemedelsbehandlingar är ändå begränsat i jämförelse med konventionell produktion. Ett djur vars produktionslivscykel är längre än ett år (t.ex. mjölkkor, suggor) får behandlas med läkemedelspreparat tre gånger under en tolvmånadersperiod. Om ett djur måste behandlas med läkemedelspreparat fyra gånger under en tolvmånadersperiod kan det inte längre betraktas som ekologiskt. Ett djur som behandlats fyra gånger under en tolvmånadersperiod betraktas som konventionellt uppfött och dess omläggningsskede måste börja om från början. Ett djur vars produktionslivscykel är kortare än ett år (t.ex. slaktsvin och slaktfjäderfä) får på godtagbart sätt behandlas med läkemedel bara en gång under djurets livstid. Efter den andra behandlingsgången måste djurets omläggningsskede börja om från början. Som behandlingsgånger betraktas alla läkemedelsbehandlingar som getts för ett sjukdomsfall förutsatt att det gäller vård av samma sjukdom. Efter den sista behandlingsgången måste man följa den karenstid som stipulerats för läkemedelspreparatet i försäljningstillståndet eller av veterinären, innan produkter från djuret i fråga får överlåtas som livsmedel. Inom ekologisk produktion är karenstiden för alla animaliska livsmedel dubbelt så lång som den normala karenstiden. Till de ovan nämnda läkemedelsbehandlingarna räknas inte medicinering mot parasiter, vaccinationer eller obligatoriska läkemedelsbehandlingar som ingår i program för bekämpning av sjukdomar.

4. Jag besökte en liten gård med ekologisk mjölkproduktion där de tre veckor gamla småkalvarna vistades i väl ströade ensamboxar. Kalvarna var verkligen vackra och rena, jag var mycket glad över vad jag såg!

Fint att du fick bekanta dig med djuren på en ekologisk mjölkgård! Men, inom ekoproduktion är det inte tillåtet att föda upp över en vecka gamla kalvar i ensamboxar. 

5. På samma gård med ekologisk mjölkproduktion var korna bundna i bås, enligt husbonden var det tillåtet. Just under mitt besök började en av korna kalva, och husmor flyttade den genast till en box. Varför? Hos mina morföräldrar kalvade korna alltid i båset!

Enligt villkoren för ekoproduktion får ett kalvande djur inte hållas uppbundet. Gården du besökte har av NTM-centralen beviljats undantag att hålla nötkreatur uppbundna förutsatt att antalet nötkreatur på gården är högst 50, med undantag för ungdjur. Undantag kan beviljas för att hålla över sex månader gamla kvigor, kor och avelstjurar som föds upp för mjölkproduktion och/eller dikoproduktion uppbundna. Sommartid måste djuren som vistas i en sådan ladugård få komma ut på bete dagligen och vintertid måste de få komma ut minst två gånger i veckan (i en rastgård eller rasthage utomhus). 

6. Vistas en ekologisk höna utomhus på vintern?

Fjäderfä ska kunna vistas utomhus alltid då vädret tillåter det, åtminstone från maj till oktober.Utevistelsen ska om möjligt alltid utgöra minst 1/3 av fjäderfäets liv. För fjäderfä ogynnsamt väder då fåglarna inte behöver vara utomhus är bland annat störtregn, köld eller mycket hård blåst. Kycklingar som är yngre än 6 veckor samt sjuka eller skadade fåglar får hållas inomhus oberoende av väderlek.

7. Får ekologiska djur insemineras?

Jovisst. Insemination är tillåten, men andra metoder för konstgjord befruktning, såsom embryoöverföring och kloning är förbjudna. Då insemination används är det inom ekologisk animalieproduktion tillåtet att använda könssorterad sperma och/eller sperma från embryoöverföringstjurar.

8. Varför hittar jag inte ekologisk broiler i affären?

Som term är ekologisk broiler aningen vilseledande, eftersom man med broiler avser ett i mycket hög grad förädlat, köttigt fjäderfä som snabbt blir slaktmoget. För vanliga broilrar är slaktåldern numera cirka 36 dygn. Vid ekologisk uppfödning av fjäderfä bör man gynna långsamt växande raser eller linjer. Som långsamt växande djurmaterial kan man betrakta sådana kycklinglinjer vars genomsnittliga dygnstillväxt är högst 35 g. Om aktören inte använder långsamt växande fjäderfälinjer får han eller hon inte slakta kycklingarna förrän de är minst 81 dygn gamla, vilket således är det dubbla jämfört med uppfödningsåldern för vanliga broilrar. För nutidens förädlade broilrar är det inte helt problemfritt att förlänga uppfödningstiden. Vid ekologisk produktion får det finnas högst 4800 kycklingar. Med anledning av de ovan nämnda produktionsvillkoren är uppfödningen av ekologisk broiler ganska sparsam hos oss och baserar sig på djurmaterial som förts in från andra länder.

9. Får ekologiska nötkreatur gå på gemensamt bete tillsammans med konventionella nötkreatur?

Javisst. Ekologiska nötkreatur och konventionella nötkreatur får beta tillsammans på traditionella gemensamma betesmarker när a) det förs bok över djurens betesgång b) betesmarken som används som gemensamt bete inte på minst tre år har behandlats med produkter som inte är tillåtna inom ekologisk produktion c) de konventionella djuren som använder det gemensamma betet har fötts upp på en gård som beviljas miljö- eller kompensationsersättning och d) de ekologiskt uppfödda djuren tydligt går att skilja från andra djur på betet.

10. Måste ett ekologiskt svin rastas utomhus vintertid?

Nej. Ett ekologiskt svin ska kunna komma ut i en fålla eller en rastgård utomhus eller på bete minst från maj till oktober. I svinens fålla eller rastgård utomhus ska djuren ha möjlighet att böka. Hela golv i rastgårdarna är tillåtna om svinen förses med material som de kan böka i, exempelvis torv.

11. Kan ekologiska får gå på bete på en konventionell äng vid mitt sommarställe?

Tyvärr inte. Betesmarken för ekologiska får ska höra till ekokontrollen. Ett undantag från detta är s.k. traditionella gemensamma beten dit ekologiskt uppfödda djur får föras på samma gång som konventionellt uppfödda djur, under de förutsättningar som nämns i produktionsvillkoren. 

12. ag är granne med en ekologisk dikogård vars dikor med kalvar går på bete sommartid. Jag har ändå märkt att det hålls djur inomhus på sommaren? Får det gå till så?

Inom ekologisk produktion måste alla nötkreatur komma ut på bete dagligen under betesperioden. Sjuka djur får tillfälligt hållas inomhus.

13. En gård med ekologisk mjölkproduktion håller på att utvidga produktionen. Husbonden berättade att han ska köpa konventionellt uppfödda kvigor. Borde han inte köpa ekologiska kvigor?

I första hand ska man skaffa ekologiska djur. NTM-centralen kan tillåta att konventionella avelsdjur förs in till en ekologisk produktionsenhet, om det inte finns ekologiska avelsdjur att tillgå eller om de inte uppfyller de kvalitativa och/eller kvantitativa kraven för jordbrukarens djuranskaffning. Före ansökan om undantag ska jordbrukaren utreda om det finns ett behövligt antal djur som kvalitativt lämpar sig för produktionen att tillgå i registret över ekologiska djur. Utredningen ska fogas till ansökan. Till registret över ekologiska djur kan en aktör på frivillig väg och gratis anmäla ekologiska avelsdjur som är till salu. Till en ekologisk produktionsenhet kan man i avelssyfte föra in konventionella djur av lantras (utrotningshotade raser). Dessa djur kan ha fått avkomma. Anskaffning av djur av lantras kräver inget tillstånd. 

14. Vår stuggranne planerade att marknadsföra egenfångad gös och abborre som ekoprodukter till närbelägna restauranger. Det lät som en bra idé, men får man göra så?

Nej. Vilda djur och fiskar som fångats genom jakt eller fiske i naturliga vatten, eller produkter som framställts av dem, får inte marknadsföras som ekologiskt producerade.

15. Jag köper alltid ekologiska hönsägg, men var kan jag hitta ekologiska vaktelägg?

Tills vidare hittar du dem inte någonstans i Finland, eftersom det saknas produktionsvillkor I Europaparlamentets och rådets förordning 2018/848 för vaktlar meddelas detaljerade villkor för hur nötkreatur, hjortdjur, hästar, svin, får, getter, kaniner, fjäderfän (värphöns, pärlhöns, ankor, kalkoner, gäss, myskänder och hybrider samt myskankor) och vattenbruksdjur ska födas upp för att de eller av dem framställda produkter ska få marknadsföras som ekologiskt producerade. Villkoren är minimikrav som de som föder upp ovan nämnda djurslag åtminstone måste följa. För andra än de ovan nämnda djuren har inga detaljerade produktionsregler meddelats i genomförandeförordningen.

Sådana djur eller av dem framställda produkter som saknar fastställda detaljerade produktionsregler i förordningen 2018/848 får marknadsföras som ekologiskt producerade bara i det fall att Livsmedelsverket  har godkänt produktionsvillkoren för djurslaget i fråga. En registrerad förening eller ett annat samfund kan ansöka om godkännande av produktionsvillkor. Sökanden ska påvisa att produktionsvillkoren för vilka godkännande söks följer de principer och krav som föreskrivs i förordning 2018/848. Kontrollen av de godkända produktionsvillkoren utförs inom kontrollsystemet för ekoproduktion på samma sätt som för andra djurslag.

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2022