Den biologiska mångfalden på landsbygden främjas i samarbete med kunderna

30. september 2021

Livsmedelsverket har inlett mer omfattande åtgärder än tidigare för att trygga och öka den biologiska mångfalden på gårdarna. Genom att stödja den biologiska mångfalden på landsbygden säkerställer man en hållbar matproduktion, att jordbrukarnas näring fortgår, en livskraftig landsbygd och att klimatförändringen stävjas. Jordbruksnaturens biologiska mångfald främjas vid Livsmedelsverket genom LUMO-projektet där man bedriver intensivt samarbete med kunder och intressentgrupper.

Inom ramen för LUMO-projektet, som inleddes våren 2021, har man utrett vilka erfarenheter och tankar jordbrukarna och rådgivarna samt NTM-centralernas och kommunernas anställda har kring naturens mångfald i lantbruksmiljöer. Utredningsarbetet har gjorts med hjälp av enkäter, intervjuer och workshoppar.

Enligt utredningen önskar många jordbrukare att Livsmedelsverket hjälper dem att kunna utveckla gården och dess verksamhet så att mångfalden stöds, eftersom jordbrukaren nödvändigtvis inte kan identifiera gårdens möjligheter att främja jordbruksnaturens biologiska mångfald. Genom rådgivningen stöder myndigheten tydligare jordbrukarens målmedvetna arbete på gården. Av myndigheten önskar sig jordbrukarna i synnerhet mänsklighet, förståelse och förmåga att lyssna. Enligt jordbrukarna borde Livsmedelsverket också i framtiden se till att de motstridigheter i stödsystemet som gäller åtgärder som främjar jordbruksnaturens mångfald blir mer kända för beslutsfattarna.

Rådgivarna, NTM-centralerna och kommunerna upplevde å sin sida att informationen om jordbruksnaturens mångfald är splittrad, att stödsystemet delvis står i konflikt med de åtgärder som vidtas för att främja mångfalden på gården och att en del av jordbrukarna anser att frågan är sekundär. Förvaltningen och rådgivarna önskar sig också större växelverkan inom nätverket för dem som arbetar med ämnet och att Livsmedelsverket ska få en mer synlig roll i främjandet av ämnet.

Livsmedelsverket intar en starkare roll i främjandet av jordbruksnaturens biologiska mångfald

Inom LUMO-projektet produceras två webbhelheter om jordbruksnaturens biologiska mångfald. Den första webbhelheten är ett omfattande paket med grundläggande information som ger konkreta tips på hur jordbruksnaturens mångfald kan främjas på varje gård i Finland. Den andra helheten är en fördjupande del med fokus på naturbeten, där de som redan har kunskap om ämnet kan utveckla sin kompetens och yrkesskicklighet.

Utifrån webbhelheterna planeras det inom projektet en kurs om jordbruksnaturens mångfald i yrkeshögskolornas öppna portal för studieutbud. För dem som är intresserade av ämnet och för aktörer i branschen ordnas nästa år ett nätverksevenemang för att öka växelverkan. Kunderna och intressentgrupperna deltar i projektarbetet under hela den tid projektet pågår.

Projektet förverkligas under åren 2021–2022. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mer om LUMO-projektet (livsmedelsverket.fi)

 

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Paula Nykänen

kommunikationsexpert, LUMO-projektet

paula.nykanen@ruokavirasto.fi

050 329 2676