Främjande av jordbruksnaturens biologiska mångfald (LUMO)

Mål

Målet för LUMO-projektet är att främja och värna om jordbruksnaturens biologiska mångfald genom att för jordbrukare, NTM-centraler, kommuner och rådgivare producera en aktuell och tydlig helhet om ämnet som betjänar målgruppernas praktiska arbete.

För projektets målgrupper tas fram material om de metoder med vilka man i praktiken kan värna om jordbruksnaturens biologiska mångfald. Särskilda viktområden är naturbetesmarker, åkrar för pollinerande insekter, viltåkrar, våtmarker och lantraser. Materialet som tagits fram inom ramen för projektet stöder stödsökande, administration och rådgivare under den kommande finansieringsperioden. Projektets åtgärder har planerats efter en omfattande kartläggning av nuläget.

Målet för projektet är att på bred front engagera projektets mål- och intressentgrupper i genomförandet av projektet.

Som projektets värderingar framhävs Livsmedelsverkets värderingar, dvs. lösningsfokusering, öppenhet och ömsesidig uppskattning.

Projektets kommunikationsexpert ger gärna mer information om projektet. Du kan skicka e-post till paula.nykanen@ruokavirasto.fi.

Projektets bakgrund

Bakgrunden till projektet är jord- och skogsbruksministeriets projektfinansiering för att främja jordbruksnaturens biologiska mångfald. Uppgiften verkställer det mål om att främja den biologiska mångfalden som skrivits in i regeringsprogrammet för Marins regering 2019.

I Finland fortsätter den biologiska mångfalden att minska. De senaste uppskattningarna visar att nästan hälften av biotoperna och mer än var tionde art i Finland hotade. Enligt den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES minskar den biologiska mångfalden globalt sett i en aldrig tidigare skådad takt på grund av mänsklig påverkan. Finland har för egen del förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Detta förutsätter snabba och omfattande åtgärder.

Vi kan nå målen för hållbar utveckling endast om den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald stoppas.

Nyckelord:

jordbruksnaturens biologiska mångfald, biodiversitet, kommunikation, naturbeten, våtmarker, lantraser, åkrar för pollinerande insekter, viltåkrar

Ansvarig ledare för projektet:

Jukka Pekonniemi, direktör för jordbruksavdelningen

Projektansvarig: 

Paula Nykänen, kommunikationsexpert

Samarbetsparter:

 • jord- och skogsbruksministeriet
 • projekt som främjar jordbruksnaturens biologiska mångfald
 • Baltic Sea Action Group
 • odlare, rådgivare, NTM-centraler, kommuner
 • enheten för nätverkstjänster
 • ProAgria
 • Maa- ja kotitalousnaiset
 • Seinäjoki yrkeshögskola
 • Arbetsgruppen för grön tillväxt
 • Skogscentralen
 • WWF
 • miljöministeriet

Förteckningen över samarbetsparter kompletteras i takt med att projektet framskrider.

Projektskede:

pågår

Inledningsår:

2021

Avslutningsår:

2023

Projektet finansieras av:

Jord- och skogsbruksministeriet

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2023