Det mesta av jordbrukarstöden betalas ut i höst

15. februari 2019

Livsmedelsverket har publicerat den målsatta utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöd hösten 2019. Målet är att totalt cirka 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2019 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet.

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd uppges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Livsmedelsverket informerar om de exaktare tidpunkterna i höst innan utbetalningarna påbörjas.

Betalningsprocenten för förskott på programbaserade stöd återgår till 75

Förskottens andel av de ersättningar som ingår i EU:s landsbygdsprogram får utgöra högst 75 procent av det totala ersättningsbeloppet. Tack vare en undantagsbestämmelse kunde 85 procent av ersättningarna betalas i förskott åren 2016-2018, men inkommande höst återgår betalningsprocenten sannolikt till den ursprungliga. 

När det gäller programbaserade stöd kommer förskotten på kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk växtproduktion att betalas ut i oktober. Kompensationsersättningens restbelopp betalas till gårdarna i december. Under de två senaste åren har restbeloppet betalats i november, men på grund av författningsändringar är det inte längre möjligt i år.

I november blir det dags att betala förskotten på miljöersättningarna, både de som baserar sig på förbindelser och de som baserar sig på avtal. Ersättningarna för de föregående programperiodernas avtal om miljöspecialstöd och ersättningen på basis av avtal om odling av ursprungsväxter betalas då i sin helhet.

I november betalas också förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande ut. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas hälften av 2019 års ersättning på basis av det djurantal som gården anmälde i januari i samband med ansökan om ersättning. Nöt-, får- och getgårdarna får ersättning på basis av antalet djurenheter som samlats i djurregistren under perioden 1.1–30.6.

På 2020 års sida betalas restbeloppen av programbaserade stöd samt de husdjursförhöjningar som hör ihop med kompensationsersättningen och ersättningen för ekologisk produktion.

Merparten av EU:s direktstöd och de nationella stöden betalas ut i december

EU:s direktstöd betalas ut till gårdarna i december. Av de totala beloppen av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare och bidraget för jordbruksgrödor betalas 95 procent ut. Bidraget för mjölkkor och bidraget för nötkreatur betalas ut för tiden 1.1–15.9. Restbeloppen av direktstöden betalas ut till gårdarna år 2020. Livsmedelsverket informerar hösten 2019 i närmare detalj om den utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd som kommer att följas våren 2020.

I december utbetalas också följande nationellt finansierade stöd: det allmänna hektarstödet, det nordliga hektarstödet, stödet till unga jordbrukare och stödet för sockerbeta.

Växthusstödet betalas i två poster, av vilka den senare (40 procent av det totala stödbeloppet) betalas ut i oktober.

Det nationella nordliga stödet för mjölk betalar Livsmedelsverket ut till mjölkgårdarna varje månad.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2019

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Utvecklingschef Jaakko Rinne
029 520 4927
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi