Jordbrukarna nöjdare än tidigare med kontrollen av jordbruksstöd

28. mars 2019

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har under de senaste åren satsat på att utveckla övervakningarna av jordbruksstöd på ett kundorienterat sätt. Utvecklingsarbetet syns i resultaten från den enkät som utfördes bland gårdarna:  det sammantagna skolvitsordet för övervakningarna steg till 8,29 jämfört med 8,21 för två år sedan.

Av inspektörerna önskade jordbrukarna ett mer vägledande och rådgivande grepp i samband med övervakningen. Till exempel vid Satakunda NTM-central har man satsat särskilt på att göra övervakningsdokumenten åskådliga och presentera slutresultatet av övervakningen på ett begripligt sätt. I Satakunda förbättrades kundnöjdheten från skolvitsordet 7,48 för två år sedan till 8,70 nu. ”Vi försökte så tydligt som möjligt berätta för jordbrukarna om övervakningen och om vad som händer där. För att vi ska bli kvar på den här nivån krävs det att vi håller fast vid de kundorienterade metoderna också i fortsättningen” säger övervakningschef Hanna Mäntylä vid Satakunda NTM-central.

Jordbrukarna förhöll sig i huvudsak positivt till övervakningen av jordbrukarstöd. De bästa vitsorden gav jordbrukarna till NTM-centralernas inspektörer för att de uppförde sig sakligt, vänligt och kundorienterat. Sakligheten i inspektörernas uppförande fick skolvitsordet 8,94 och vänligheten och kundorienteringen vitsordet 8,80. Uppgifterna framgår av en enkät som Livsmedelsverket lät utföra i januari. I den undersöktes det vilka erfarenheter jordbrukare som varit föremål för övervakning av jordbruksstöd 2018 har haft när det gäller både ansökan om stöd och kontrollerna. Enkäten skickades till cirka 2 700 jordbrukare och ungefär 26 procent besvarade den.

Vipu är den viktigaste tjänsten i samband med stödansökan

Av dem som svarade ansåg 95 procent att jordbrukarnas webbtjänst Vipu är mycket eller ganska nyttig. Viputjänstens betydelse som informationskälla har ökat kraftigt. 66 procent av dem som svarade uppgav att de fått information om stödansökan och stödvillkoren i Vipu, medan motsvarande siffra vid enkäten för två år sedan var 48 procent. Jordbrukarna ansåg ändå att stödansökningsguiderna fortfarande är den viktigaste informationskällan.  

I enkäten ombads jordbrukarna också berätta vilka dokument de kunde tänka sig att ta emot elektroniskt i framtiden. Av dem som svarade var 88 procent redo att ta emot stödbesluten och 77 procent övervakningsresultaten elektroniskt. Mångsidiga e-tjänster är ett av Livsmedelsverkets viktigaste mål.

Resultaten behandlas gemensamt

Livsmedelsverket behandlar resultaten från enkäten om kundnöjdhet tillsammans med NTM-centralernas ansvariga för övervakning av jordbruksstöd. På basis av resultaten sammanställer man regionalt och på riksnivå vilka objekt som borde förbättras inom övervakningen.

Av de gårdar som ansökt om jordbrukarstöd övervakas minst fem procent årligen, eftersom övervakningen är ett krav för betalning av såväl nationella som EU-stöd. Livsmedelsverket styr övervakningarna av jordbruksstöd på nationell nivå. NTM-centralernas inspektörer utför kontrollerna på gårdarna.

Ytterligare upplysningar:

Rapport om resultaten från enkäten om kundnöjdhet (på finska)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Enkäten om kundnöjdhet
Utvecklingschef Jaakko Rinne
029 520 4927

Övervakningarna av jordbruksstöd
Enhetschef Sari Putkiranta
029 520 4883

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi