Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

7. juni 2019

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av jordbrukarstöd som söktes år 2018.

Från och med 13.6.2019 betalas restbeloppen av miljöersättning samt ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut. Också restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (ca 50 %) betalas ut från och med 13.6.2019.

Från och med 18.6.2019 betalas får- och getbidraget, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12 samt restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %). En förutsättning för att utbetalningarna ska påbörjas 18.6.2019 är att de slutliga stödnivåerna fastställs vid statsrådets föredragning 13.6.2019.

Restbeloppet av EU:s nötdjursbidrag är mindre än vanligt, eftersom det i förskott betalades ut cirka 13 miljoner euro av bidragen på grund av de problem som torkan i fjol somras orsakat. Eftersom det förskott som betalades för bidragsberättigande nötdjur som hade funnits på gårdarna 1.1–15.9.2018 var exceptionellt stort, kan en del stödsökande råka ut för återkrav nu när det slutliga beloppet har klarnat. Det är fråga om exempelvis jordbrukare som mot slutet av året lade ner djurhållningen eller minskade djurantalet kraftigt.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2019

Stöd

Totalsumma

EU:s nötdjursbidrag

13 300 000 €

EU:s får- och getbidrag

3 000 000 €

Ersättning för djurens välbefinnande

28 000 000 €

Grundstöd och förgröningsstöd

20 700 000 €

Stöd till unga jordbrukare (EU)

600 000 €

Bidrag för jordbruksgrödor

700 000 €

Miljöersättning

32 500 000 €

Miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar

80 000 €

Återbetalning av finansiell disciplin

6 000 000 €

EU-stödavdrag med anledning av finansiell disciplin betalas tillbaka i månadsskiftet juni–juli

EU-stöd som har minskats på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukare som år 2018 beviljades mer än 2000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU:s djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin. 

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen
040 714 5735
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi