Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 3.10 med eko- och kompensationsersättningarna

9. september 2019

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 3.10.2019. Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet.

Vanligen utgör förskottet 75 procent av ersättningen, men tack vare en undantagsbestämmelse kan förskottet vara större. Undantaget har varit i bruk också åren 2015–2018, så i jämförelse med åren innan förblir de här förskottens andel nu oförändrad. 

I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 421 miljoner euro till jordbrukarna. Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalar Livsmedelsverket ut i december.

Det sammanlagda beloppet av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion är cirka 37,5 miljoner euro. Återstoden av ersättningen (ungefär 15 %) betalas till sökandena i maj-juni 2020.

Livsmedelsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till gårdarna i maj-juni 2020. 

Höstens utbetalningstidtabell är oförändrad

I oktober betalar Livsmedelsverket också restbeloppet av stöd för växthusproduktion. Förskottet på stödet betalades till växthusföretagarna i april. I oktober betalas dessutom stödet per djur för renar och stödet för biodling.

I november påbörjas utbetalningarna av miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande och nationella åkerstöd. Tack vare det undantag som EU-kommissionen har föreslagit utgör förskotten på miljöersättning 85 procent av ersättningsbeloppet.

I december utbetalas grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor och EU:s djurbidrag. Utbetalningstidtabellen för de här stöden baserar sig på en EU-rättsakt som förutsätter att övervakningarna är slutförda innan utbetalningarna påbörjas.   

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalts till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2019  

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Pressmeddelandet har korrigerats 9.9.2019 kl. 13.

I det ursprungliga pressmeddelandet hette det att kompensationsersättningens restbelopp kommer att betalas ut i november. Pressmeddelandet har nu korrigerats: Restbeloppet av ersättningen (ungefär 15 %) betalas ut i december.