Var omsorgsfull när kompletteringsfoder används

20. februari 2019

Uppdaterad 29.11.2023: Obs! Innehållet i detta meddelande är inaktuellt. Se det nya meddelandet här.

Utfodringen av ekologiska idisslare (nötkreatur, får och getter) ska till 100 % grunda sig på ekofoder. Därför ska också linfrö och jäst som används/anskaffas ha producerats med ekologiska metoder.   

Användningen av kompletteringsfoder utsträcktes i fråga om tre ämnesomsättningssjukdomar

Det är tillåtet att använda kompletteringsfoder som innehåller de verksamma ämnena kalciumpropionat, kalciumklorid och/eller propylenglykol, när en veterinär har gjort upp en lista för gården över produkter som är avsedda för behandling av kalvningsförlamning, betesförlamning och ketos och listan fogas till gårdens djurskötselplan. Kontrollera alltså före ekogranskningen att kompletteringsfodrets namn har skrivits rätt och i sin helhet i listan.

I varudeklarationen för de här kompletteringsfodren hänvisas det inte till ekologisk produktion, eftersom kalciumpropionat, kalciumklorid och propylenglykol inte ingår i bilagorna V och VI till förordning (EG) nr 889/2008. I övrigt ska de här kompletteringsfodrens sammansättning uppfylla kraven i ekoförordningen, produkterna får alltså innehålla bara sådana foderråvaror och fodertillsatser som nämns i bilagorna V och VI till förordning (EG) nr 889/2008. Av processtekniska skäl får kompletteringsfoder innehålla t.ex. xantangummi (olika pastor) eller cellulosafiber (bolus). Kompletteringsfoder får innehålla också konventionellt producerad melass och vatten.

Var omsorgsfull när kompletteringsfoder används!

Det är alltid aktören som ansvarar för att utfodringen av ekodjur uppfyller produktionsvillkoren. Veterinären kan ändå rekommendera eller ordinera för ekologiska idisslare också sådana kompletteringsfoder som inte är förenliga med anvisningarna här ovan och vars sammansättning inte motsvarar ekolagstiftningen. Kompletteringsfoder kan innehålla till exempel B- eller C-vitamin och konventionellt producerade foderråvaror (t.ex. socker, glycerol, kol). Sådana kompletteringsfoder kan inte användas till ekologiska idisslare ens under anteckningen ’behandlingsgång’, eftersom anteckningen hänför sig till läkemedelspreparat. Användningen av de här kompletteringsfodren står i strid med ekoförordningen.

Om det i samband med en ekogranskning konstateras att kompletteringsfoder som är förbjudna/strider mot förordningen har använts beaktas det i NTM-centralens avgörande. Föregrip situationen och berätta alltid för veterinären att dina djur omfattas av ekokontrollen och att urvalet av lämpliga kompletteringsfoder därför är mer begränsat. Kontrollera alltid innan du köper ett kompletteringsfoder att det lämpar sig för ekoproduktion. I slutet av villkoren för animalieproduktion finns bilagorna V och VI till kommissionens förordning (EG) nr 889/2008; i dem kan du kontrollera vilka foderråvaror och fodertillsatser som är tillåtna. Se till att du har den senaste versionen av Villkoren för animalieproduktion.

Om du är osäker på huruvida ett kompletteringsfoder lämpar sig för ekologiska idisslare så fråga NTM-centralens ekoexpert eller rådgivaren i ekologisk husdjursproduktion!

Anteckning om behandlingsgång ska göras när läkemedel används

Ett djur vars produktionslivscykel är längre än ett år kan behandlas med läkemedelspreparat tre gånger under en 12-månadersperiod. Om det blir nödvändigt att behandla djuret med läkemedelspreparat fyra gånger under en 12-månadersperiod, kan djuret inte längre anses vara ekologiskt uppfött. Ett djur som behandlats fyra gånger under en 12-månadersperiod betraktas som konventionellt uppfött och dess omläggningsskede måste börja om från början.

Ett djur vars produktionslivscykel är kortare än ett år kan på godtagbart sätt behandlas med läkemedel bara en gång under sin livstid. Efter läkemedelsbehandling nummer två måste djurets omläggningsskede börja om från början.

De läkemedelspreparat som är godkända för produktionsdjur hittar du här Preparat godkända för produktionsdjur (pdf). Läs mer om Förteckningar över läkemedel.