12 miljoner euro söktes i ersättningar för skador som drabbat rennäringen vintern 2019–2020

14. september 2021

Ansökan om ersättning för skador som drabbat rennäringen till följd av exceptionella snö- och väderleksförhållanden vintern 2019–2020 har avslutats och Lapplands NTM-central har börjat behandla ansökningarna. Hushållen lämnade in 749 ansökningar och det sammanlagda ansökta ersättningsbeloppet uppgick till 12 miljoner euro.

Ett anslag på 6 miljoner euro har beviljats för ersättning av skadorna. För att säkerställa att anslaget är tillräckligt betalas sökandena cirka två tredjedelar av det ansökta ersättningsbelopp som NTM-centralen i Lappland godkänt.

Ersättningarna betalas ut först när alla ansökningar har behandlats. Vid behandlingen av ansökningarna kan NTM-centralen i Lappland begära tilläggsuppgifter av de sökande, om uppgifterna i ansökan är bristfälliga. Förfrågan om tilläggsuppgifter görs via Hyrrä-tjänsten till dem som lämnat in en elektronisk ansökan och per telefon till dem som lämnat in en ansökan i pappersform. På grund av förfrågningarna om tilläggsuppgifter och det stora antalet ansökningar kommer ersättningarna att betalas ut till sökandena uppskattningsvis i slutet av november 2021.

På basis av ansökningarna åsamkades rennäringsidkarna sammanlagt 32 miljoner euro i kostnader och förluster för skador som drabbat rennäringen 2019–2020.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Eveliina Viitanen

0295 205 166

eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi