Anmälan om djurantal för 2019 kan göras fram till 17.2.2020

7. januari 2020

Jordbrukarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2019 i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Anmälningstiden går ut 17.2.2020.

Anmälan om djurantal är obligatorisk för gårdar som år 2019 ansökte om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfän. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån det anmälda djurantalet.

Anmälan om djurantal kan göras för fjäderfän, hästar och ponnyer också när gården vill använda djurantalen vid beräkning av djurtätheten i samband med kompensationsersättningens husdjursförhöjning, från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning eller husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion. Om gårdens djurtäthet uppnås med antalet nötkreatur, får, getter och svin behöver anmälan om djurantal inte göras, eftersom förvaltningen får uppgifterna om djuren direkt ur djurregistren.

Anmälan gäller också sammanslutningar eller en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning, om sammanslutningen vill använda den delaktiges djurantal vid sin djurtäthetsberäkning eller vice versa. Sammanslutningen eller den delaktige ska uppge de djurregister vars uppgifter man vill använda i sin djurtäthetsberäkning.

Ytterligare upplysningar till stödsökande

Livsmedelsverket.fi
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medier

Ersättning för djurens välbefinnande
Överinspektör Timo Keskinen, 040 668 5635

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning
Överinspektör Lea Anttalainen, 040 824 1373

Ersättning för ekologisk produktion
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala, 040 714 5757

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Överinspektör Päivi Akkanen, 040 714 5735

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi