Anmälningar om deltagande i nordliga husdjursstöd slopas vid årsskiftet – i fortsättningen ska stöd sökas varje år

9. juni 2022

De nuvarande anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd upphör att gälla 31.12.2022. Anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd som betalas i stödområde C har gällt tills vidare, men från och med nästa år ska gårdar med djur ansöka om nationella husdjursstöd årligen. 

Ändringen gäller följande anmälningar om deltagande:

  • nordligt husdjursstöd för nötkreatur
    • stöd per djurenhet för nötkreatur
    • stöd för slaktade nötkreatur
  • nordligt husdjursstöd för tackor
  • nordligt husdjursstöd för hongetter.

Anmälningarna om deltagande i produktionsstöden för mejerimjölk och direktförsäljningsmjölk förblir oförändrade.

Nationella och EU-finansierade djurstöd ska i fortsättningen sökas varje år

Nordliga husdjursstöd betalas i en enda post eller två poster årligen till gårdar med djur. Under ansökningsåret är det möjligt att få förskott på stödet. Hittills har en förutsättning för förskott varit att gården har lämnat in en separat ansökan om utbetalning trots anmälan om deltagande. Största delen av gårdarna har ansökt om förskott, så för stödsökandena är ändringen inte av stor betydelse.

Syftet med ändringen är att förenhetliga ansökningarna om djurstöd. Anmälningarna om deltagande i EU-finansierade djurbidrag upphörde att gälla vid utgången av år 2021. Från och med i år ska bidrag sökas årligen.

I höst kommer Livsmedelsverket att informera närmare om upphörandet av de nuvarande anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd och om ansökan om nordliga husdjursstöd.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Ulla Sihto
040 559 9005
ulla.sihto@ruokavirasto.fi