Det är skäl att ansöka om stöd för jordbruksinvesteringar eller generationsväxling senast i oktober

23. augusti 2022

Om en jordbrukare vill få ett beslut om finansiering av en jordbruksinvestering redan under år 2022, ska ansökan göras senast 15.10.2022. När det gäller startstöd till unga jordbrukare ska ansökan lämnas in senast 31.10.2022. NTM-centralerna fattar beslut om avslag för alla ansökningar som skickats in efter dessa datum, eftersom användningen av medel för den nuvarande EU-finansieringsperioden håller på att upphöra.

Nästa gång beviljar NTM-centralerna investerings- och startstöd till jordbruket år 2023, och då det är den nya EU-finansieringsperiodens medel och nya stödvillkor som gäller. Livsmedelsverket informerar om begynnelsetidpunkten för ansökan som gäller den nya finansieringsperioden och om stödvillkoren när uppgifterna om dessa har preciserats. Enligt uppskattning kan ansökan öppnas i e-tjänsten Hyrrä under de första månaderna av 2023.

Det är bra att komma ihåg tidsfristerna för startstödet

En jordbrukare som planerar generationsväxling bör komma ihåg att startstöd till unga jordbrukare endast kan beviljas jordbrukare som vid tidpunkten för anhängiggörandet av ansökan är under 41 år och för vars del det har förflutit mindre än två år sedan etableringen som jordbrukare. Om någon av tidsfristerna börjar närma sig i november-december 2022 eller i början av 2023, är det skäl att göra ansökan om startstöd anhängig senast inom oktober. I annat fall kommer startstödet inte att betalas ut. Endast en jordbrukare som får startstöd kan få befrielse från den överlåtelseskatt som betalas i samband med gårdsköpet. Överlåtelseskatten utgör fyra procent av den fasta köpesumman. Det bästa alternativet är alltid att ansöka om startstöd i förväg på basis av utkasten till åtkomsthandlingar.

Investerings- och startstöden förnyar matproduktionen

Under 2015–2022 har NTM-centralerna beviljat cirka 17 000 investerings- och startstöd till gårdsbruksenheter. Sammantaget har man genom dessa stöd utvecklat och förnyat den inhemska matproduktionen med cirka två miljarder euro åren 2015–2022. Mest finansiering har betalats till landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Egentliga Finland. De flesta av Finlands gårdar ligger i dessa landskap. I Egentliga Finland finns det flest nya jordbrukare. Antalet nya jordbrukare började minska 2018 och också antalet investeringar stagnerade i fjol.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
tfn 0400 933 647
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi