Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023

29. juni 2022

Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalar Livsmedelsverket ut till gårdarna med djur i början av 2023. Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tjurar och stutar betalas då ut för perioden 1.4–15.9. Restbeloppen får gårdarna i juni 2023.

Under de senaste åren har den första bidragsposten betalats ut redan i december. I år har systemet med djurbidrag ändrats kraftigt, därför är det inte möjligt att betala ut bidragen enligt oförändrad tidtabell.

 - Livsmedelsverket har som mål att betala ut djurbidragen genast när det blir möjligt. Tyvärr påverkas utbetalningstidtabellen ändå av ändringarna i stödsystemet, säger överdirektören för Livsmedelsverkets landsbygdstjänster Matti Puolimatka.

Ändringarna beror på kommissionens anmärkningar

Orsaken till att djurbidragen ändrats är de anmärkningar som Finland fick av EU-kommissionen. Det var nödvändigt att korrigera tillvägagångssättet så att det skulle motsvara EU:s rättsakter. Efter förhandlingar med EU-kommissionen beredde jord- och skogsbruksministeriet de nationella villkoren för stödsystemet tillsammans med intressentgrupper. Villkoren för djurbidragen blev klara i slutet av januari, då en förordning av statsrådet utfärdades.

Det nya djurbidragssystemet inverkade på ansökan, stödövervakningen och utbetalningen

Livsmedelsverket svarar för ordnandet av ansökan om djurbidrag samt för övervakningen och utbetalningen. Det omarbetade stödsystemet medförde stora förändringar på alla plan. För att nämna ett exempel påverkas verkställigheten av bidragen av de helt nya villkoren för bidraget för tjurar, de ändrade perioderna för fastställande av bidrag och referensdagen, alltså den dag  från och med vilken registeruppgifterna om djuren på de bidragssökande gårdarna skulle vara korrekta.

Djurbidrag kunde sökas 10.2–3.3.2022. Efter ansökningstiden och referensdagen kunde Livsmedelsverket börja förbereda övervakningen. Efter att kontrollbesöken har utförts säkerställer Livsmedelsverket att stöden betalas ut på rätta grunder. Stödsystemet för djurbidrag var invecklat redan tidigare, men i det omarbetade systemet är det mycket mer än förr som behöver säkerställas, och de nya arbetsmomenten i informationssystemen är många.

JSM:s pressmeddelande 27.1.2022: Ändringar i EU:s produktionskopplade djurbidrag 2022

Mer information:

Livsmedelsverket:

överdirektör Matti Puolimatka
040 762 5126

avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
040 540 1963

ledande expert Susanna Jansson
040 673 5077

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Jord- och skogsbruksministeriet:

konsultativa tjänstemannen Juha Palonen (anträffbar till 1.7.2022)
029 516 2356
fornamn.efternamn@gov.fi