Ekoförbindelser kan sökas i år

28. januari 2020

De ekoförbindelser som ingicks år 2015 löper ut i april 2020. Vid vårens huvudstödansökan kan gårdarna ansöka om att deras förbindelse ska förlängas med ett år.

Bestämmelser om nya förbindelser och tilläggsarealer utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt utkastet till förordning som är på remiss går nya ekoförbindelser och tilläggsarealer att söka. Till förbindelsen kan man dessutom lägga till skiften som fanns med i en ekoförbindelse i fjol. Slutlig information om stödansökan publiceras under vårens lopp på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Våren 2020 kan gårdarna dessutom ta emot en ekoförbindelse när de tar skiften i sin besittning som har ingått i en ekoförbindelse 2019. En förbindelse om växtproduktion kan också bytas till en husdjursförbindelse och vice versa.

Kravet på avsalugrödor gäller också en del husdjursgårdar nästa år

En gård berörs av krav på avsalugrödor från och med 2020, om en förbindelse om ekologisk växtproduktion började gälla för gården 2015 men husdjursproduktionen bedrivs konventionellt. Gården berörs av kravet fastän den förbindelse som gården ingick 2015 skulle ha ersatts med en ny förbindelse på grund av tilläggsareal.

Kravet är inte nytt, utan det ingår i villkoren för ekoförbindelsen.

Det finns tre sätt att uppfylla kravet på avsalugrödor:

  • Så kallade avsalugrödor anmäls för minst 30 % av förbindelsearealen år 2020.
  • Det djurslag som har utfodrats med merparten av gårdens skördar anmäls till ekologisk produktion.
  • Kravet på avsalugrödor kan ersättas med samarbete kring foderproduktion med en gård som ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion, om djurantalet har minskat eller arealen ökat så att minst hälften av skördarna kan levereras till den samarbetande gården.

Ytterligare information om kravet på avsalugrödor på webbplatsen livsmedelsverket.fi 

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Jordbruksöverinspektör Antti Hietala
040 714 5757
antti.hietala@ruokavirasto.fi