Goda skördar av lingon och stensopp trots den torra högsommaren

12. april 2022

Skörden av vilda bär var god år 2021. Av de vilda bären plockades främst lingon till försäljning. Till följd av den lyckade pollineringen var lingonskörden större än året innan. Av de vilda svamparna plockades överlägset mest stensopp till försäljning. Priset per kilogram för nästan alla vilda bär och de flesta vilda svampar var lägre än året innan. Tack vare skörden av lingon och stensopp steg dock de sammanlagda inkomsterna till drygt 23 miljoner euro.

Regionala skillnader i skördarna av vilda bär

Lingonskörden var ställvis riklig. Till försäljning plockades 10,7 miljoner kilogram lingon, vilket är 2,9 miljoner kilogram mer än året innan. Västra Finland stod för mer än hälften av lingonförsäljningen, det vill säga 5,9 miljoner kilogram. För ett kilogram lingon betalades 0,88 €.

Mest blåbär plockades det i Lappland, där nästan hälften av blåbären samlades in. Minst blåbär hittades det i västra Finland. På grund av den varma försommaren var blomningen riklig, i juni fanns det gott om insekter och blåbärspollineringen var lyckad. På grund av torkan var de mogna bären emellertid ställvis små. Till försäljning plockades 5,3 miljoner kilogram blåbär. Mängden var 0,56 miljoner kilogram större än år 2020. Kilopriset var 1,84 €.

Hjortronskörden var ställvis god. Till försäljning plockades hela 231,6 ton. Kilopriset för hjortron var 7,48 €. Också tranbärsskörden var större än vanligt, 33 ton salufördes.

Enligt uppgift för 2021 uppgick områdena för ekologisk insamling till drygt 6,9 miljoner hektar. Tidigare fanns sådana områden bara i Lappland, Uleåborg och Kajanaland, men nu har områden för ekologisk insamling certifierats också på andra håll i Finland. Ekoblåbären utgjorde 56 % av hela blåbärsmängden. Företagen betalade nästan samma kilopris för orensade vanliga blåbär som för orensade ekoblåbär. 

Stensoppar plockades i östra Finland

Säsongen för vilda svampar var inledningsvis dålig på grund av torkan och hettan i juni och juli, men när regnen började i augusti förbättrades situationen. Försäljningen av den viktiga exportsvampen stensopp uppgick till hela 672 ton. Året innan var mängden 460 ton. Hela 99 procent av stensoppen plockades i östra Finland. Skörden av vissa svamparter var under senhösten mindre än året innan, eftersom svampmycelet i mycket torra trakter led alltför mycket av sommartorkan. Dessutom kom skörden av vilda svampar i gång senare än vanligt på många orter.

Högre plockningsinkomster 

Plockningen av vilda bär inbringade sammanlagt 21 miljoner euro. Plockningsinkomsterna steg med 2 miljoner euro från året innan.  I Lappland var det närmast blåbär och hjortron som gav inkomster. I västra Finland härrörde nästan alla inkomster från lingon och blåbär. Plockningen av vilda svampar inbringade sammanlagt drygt 2,2 miljoner euro. År 2020 fick plockarna knappt 1,7 miljoner euro för de vilda svamparna. Mest plockningsinkomster gav stensoppen: 1,9 miljoner euro.  Plockningen av vilda bär och svampar inbringade sammanlagt 23,2 miljoner euro. 

Sammanlagt 29 procent av inkomsterna från vilda bär härrörde från västra Finland, 28 procent från Lappland, 24 procent från östra Finland och 19 procent från regionen Uleåborg–Kajanaland. I Lappland var det närmast blåbär och hjortron som gav försäljningsinkomster, i västra Finland var det lingon och blåbär.

De finländska plockarnas andel var större än vanligt på grund av coronapandemin

Trots att coronapandemin fortgick kom uppskattningsvis drygt 4 000 utländska plockare till Finland på inbjudan av bärföretagen. De thailändska plockarna var flest, och näst mest kom plockare från Ukraina. En del av dem var säsongsarbetare inom jordbruket som stannade här för att också plocka vilda bär. I undersökningen räknas som utländska plockare bara plockare som företagen särskilt bjudit in. Utöver dem rörde sig många utländska individuella resenärer samt i Finland bosatta utlänningar och deras släktingar eller bekanta i skogarna. I normala fall är de utländska plockarnas bidrag till de större försäljningsmängderna stort, men coronapandemin gjorde att de finländska plockarna i fjol var betydligt fler än vanligt. Enligt de företag som besvarade undersökningsfrågorna samlade utländska plockare i fjol in 85 procent av de vilda bären och 13 procent av de vilda svamparna. År 2020 var andelarna 83 procent respektive 2 procent.

Uppgifterna baserar sig på en undersökning av de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2021 (MARSI). Inom ramen för undersökningen ställs frågor till företag som bedriver bär- och svamphandel. Företagen lämnar uppgifter områdesvis enligt var bären och svamparna plockats. Undersökningen beaktar varken direktförsäljning till konsumenter och storkök eller plockning till husbehov. Till exempel via Facebook och Tori.fi säljs det nu för tiden rikligt med vilda bär och svampar. Bara en del av torghandeln omfattas av undersökningen. Undersökningen beställdes av Livsmedelsverket och utfördes av Kantar TNS Agri Oy.

Undersökning av de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2021 (MARSI), rapport (pdf)

Mer information från Livsmedelsverket
Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi