Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat

26. april 2021

Jordbrukarna kan nu skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu (https./vipu.ruokavirasto.fi). De sökande har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan.

Innan ansökan skickas in bör jordbrukarna göra basskiftesändringarna, så att kommunerna hinner behandla dem för ansökan om stöd. Också Viputjänstens kontroller fungerar rätt när de slutliga basskiftena finns att tillgå när stöden söks. Livsmedelsverket rekommenderar att jordbrukarna gör basskiftesändringarna före medlet av maj.

Det är skäl att skicka in stödansökan i god tid före medlet av juni. Alla uppgifter i ansökan kan vid behov ändras fram till den sista ansökningsdagen.

Minneslista med tips om villkoren i miljöförbindelsen

En nyhet i Viputjänsten i vår är en minneslista för miljöförbindelsen. Minneslistan innehåller tips om de miljöersättningsvillkor där det har konstaterats många brister under de senaste åren. I samband med stödansökan och senare under växtperioden är det skäl för jordbrukaren att försäkra sig om att villkoren är i skick.

Minneslistan finns under den nya fliken Undvik påföljder i Viputjänstens elektroniska ärendehantering. Jordbrukaren kommer åt att skicka in den samlade stödansökan när han eller hon har läst minneslistan.

Viputjänsten innehåller också ett flertal kontroller och funktioner som hjälper den sökande att säkerställa att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. Vipurådgivarens kontroller kan utnyttjas redan under vårbruket till exempel för att planera de grödor som ska odlas på skiftena. Också en preliminär stöduppskattning finns att tillgå i Viputjänsten.

Fortsättningsår för förbindelser och avtal kan sökas

De miljöförbindelser och miljöavtal samt ekoförbindelser som började 2015 och 2016 löper ut 30.4.2021. I samband med den samlade stödansökan kan jordbrukarna ansöka om att förbindelserna och avtalen ska förlängas, och då fortgår de oförändrade fram till 30.4.2022.

I Viputjänsten syns förbindelsernas och avtalens giltighetstid redan som förlängd. Ansökan om fortsättningsår måste ändå bekräftas i delen Sök stöd i Vipu.

Miljöavtalen söks på pappersblanketter

Nya femåriga miljöavtal kan i år sökas för skötsel av våtmarker (blankett 262), skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (blankett 253) samt upprätthållande av ursprungsväxter (blankett 214). Blanketterna ska lämnas in till den lokala NTM-centralen senast 15.6.

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan sökas i e-tjänsten Hyrrä

Ersättning för icke-produktiva investeringar som gäller anläggande av våtmark kan i år för första gången sökas i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Ansökan öppnas i slutet av maj. För att uträtta ärenden i e-tjänsten behöver sökanden Suomi-fi-fullmakt.

Alternativt kan ersättning sökas också med blankett 195. Blanketten lämnas in till den lokala NTM-centralen. Den sista dagen att ansöka om ersättning är 15.6. För sent inlämnade ansökningar avslås.

Kommunerna och rådgivarna hjälper med ärendehanteringen

Jordbrukarna får vid behov hjälp från sin egen kommun med att uträtta ärenden i Viputjänsten. Kontaktlänken finns i Viputjänsten. Jordbrukaren kan välja om han eller hon vill ha hjälp av kommunen per telefon eller med e-post.

Jordbrukaren kan också bemyndiga en rådgivare att göra upp stödansökan för sin räkning i Viputjänsten. En lämplig rådgivare för gården kan väljas i rådgivarregistret.

Driftsavbrott i Viputjänsten i maj

Viputjänsten är ur bruk från fredag till söndag 21–23.5.2021.  Avbrottet beror på en uppdatering. Livsmedelsverket beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Ytterligare information till jordbrukarna på webbplatsen livsmedelsverket.fi

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Viputjänstens användaranvisningar
Ansökningsguide för jordbrukstöd

Ytterligare information till medierna

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
040 540 1963

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi