Jordbruksinvesteringarna krympte år 2021 till följd av kostnadsuppgången

14. februari 2022

Investeringstakten på gårdarna mattades av år 2021. – Orsakerna till att investeringarna minskade är säkert många, men troligtvis är coronapandemin och jordbrukets ökade produktionskostnader de viktigaste, bedömer specialsakkunnige Aulis Kuusela vid Livsmedelsverket.

En bidragande orsak till att antalet ansökningar som gällde stora investeringar sjönk var också att mejerierna i Valiogruppen har tagit i bruk produktionsavtal inom mjölkproduktionen. Dessutom har stöd för att förstora byggnader för uppfödning av köttnöt inte längre beviljats sedan en förordning ändrades vid utgången av år 2020. De ansökningar om stöd för investeringar i mjölk- och köttboskapsskötsel som jordbrukarna lämnade in hösten 2021 gällde främst mindre totalrenoveringar.

I fjol finansierade NTM-centralerna nästan 2 300 jordbruksinvesteringar. I bidrag för dem beviljades cirka 95 miljoner euro, och räntestödslånen uppgick till 111 miljoner euro. Stödbeloppet är en dryg femtedel mindre än år 2020. De beviljade investeringsstöden fortsatte att vara störst i Södra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten. Merparten av gårdarna i Finland ligger i de här områdena.

Trots att Valios produktionsavtal ledde till att mjölkproducenterna investerade mindre låg de investeringar som mjölkgårdarna i stödområde C gjorde på första plats när man ser till finansieringsbeloppen. De här mjölkgårdarna beviljades nästan 16 miljoner euro i bidrag och cirka 22 miljoner euro i räntestödslån. På andra plats kom stöden för investeringar i växthus och täckdikning. Bidraget för vartdera stödobjektet var över 7 miljoner euro.

Nu är det värt att investera i energilösningar och djurens välbefinnande

Ett över 43 miljoner euro stort tilläggsanslag har beviljats ur EU:s återhämtningsmedel för att användas till jordbruksinvesteringar i Finland åren 2021–22. Återhämtningsmedlen används till investeringar som främjar energiproduktionen, arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Det finns alltså goda chanser att få stöd för sådana investeringar. Jordbrukarna tog fasta på möjligheten år 2021, eftersom de här investeringarna var större än under det föregående året.

Också i år kan EU:s återhämtningsmedel användas till motsvarande investeringar. För till exempel investeringar i energiproduktion, såsom förvärv av vindkraftverk, kan 40 procent beviljas i bidrag. Bidraget för investeringar i att producera biogas som används i jordbruket kan vara hela 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Stödet för investeringar som förbättrar djurens välbefinnande, miljöns tillstånd, arbetsmiljön eller produktionshygienen kan uppgå till 30–40 procent av de godtagbara kostnaderna.

De som i år ansöker om investeringsstöd för jordbruket bör beakta att årets sista stödperiod löper ut 15.10.2022. Efter det tas ansökningar emot på 2023 års sida, när de villkor som fastställts för EU:s nya finansieringsperiod har trätt i kraft. När villkoren för den nya finansieringsperioden och tidpunkten för öppnande av ansökan har bestämts kommer Livsmedelsverket att informera om saken.

De nya jordbrukarna blir allt färre

Antalet jordbrukare som etablerar sig har gått ner efter år 2018, då systemet med avträdelsestöd upphörde. År 2018 etablerade sig 447 jordbrukare som beviljats startstöd. År 2020 beviljades 244 nya jordbrukare startstöd, år 2021 var bara 239 jordbruk och 11 renhushållningslägenheter mottagare av startstöd.

I fjol finansierade NTM-centralerna etableringen av jordbruk genom att bevilja 7,3 miljoner euro i bidrag och 35 miljoner euro i räntestödslån. De beviljade startstöden var flest i Egentliga Finland, Tavastland och Norra Österbotten. Inom var och en av de här tre NTM-centralerna etablerade sig 29 nya jordbrukare. I de övriga områdena var de nya jordbrukarna färre.

Ytterligare information:
Beviljade investerings- och startstöd för jordbruk 2021 (pdf) (på finska)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
tfn 0400 933 647
fornamn.efternamn @ruokavirasto.fi