JSM: Stödnivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2019 har fastställts

20. februari 2020

Statsrådet har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Södra Finland. När det gäller maskinellt avkylda lager uppgår lagringsstödet till 5,20 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 3,20 euro per kubikmeter. Samtidigt ska det högsta taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 20.2.2020