Villkoren för avtal om uppfödning av lantraser har publicerats

22. december 2022

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning i fråga om avtal om uppfödning av lantraser har publicerats. Avtalstiden börjar 1.1.2023.

Målet för avtalen om uppfödning av lantraser är att främja och bevara lantrasernas genetiska mångfald.

Det är möjligt att ingå avtal beträffande sådana renrasiga djur av ursprungliga finska djurarter som har producerat renrasig avkomma. Följande är lantraser:

  • öst-, väst- och nordfinsk boskap
  • finska lantrasgetter
  • får av finsk lantras, ålandsfår och kajanalandsfår
  • finska hästar
  • lantrashönor och lantrastuppar.

Ansök om stödet årligen

Avtal om uppfödning av lantraser och den ersättning som betalas på basis av avtalet ska sökas för ett kalenderår i sänder.

Till avtalsvillkoren för år 2023 hör bland annat följande:

  • Du kan få ersättning enbart för djur som är i din egen besittning. Djuren ska vara i din besittning från avtalsperiodens början, dvs. senast från och med 1.1.2023.
  • Djuret ska ha fått renrasig avkomma redan före avtalsperiodens början. För nötkreatur och får ska villkoret ha uppfyllts under de två föregående åren. För hästar och getter är granskningsperioden för uppfyllandet av villkoren tre år. Den renrasiga avkomman ska ha fötts senast 31.12.2022, och uppgifterna om den ska vara införda i djurregistret senast när avtal om uppfödning av lantraser söks i fråga om djurets förälder, även om tid att göra registreringen ännu återstår.
  • En flock med lantrashöns ska senast 1.1.2023 ingå i Naturresursinstitutets program för bevarandet av lantrashöns. Den som ansöker om avtal ska ha ett lägenhetssignum, och en djurhållningsplats ska ha anmälts för hönsen.
  • Senast 1.1.20223 ska det finnas en avelsplan för får och getter.

Ansökningstiden är troligtvis 13.2–2.3.2023

Avtalet om uppfödning av lantraser är ett miljöavtal, och tiden för att ansöka om det uppskattas vara 13.2–2.3.2023.

På webbplatsen livsmedelsverket.fi kommer vi att informera närmare om öppnandet av ansökan, när de nationella förordningarna om miljöavtal har säkerställts.

Villkor för avtal om uppfödning av lantraser