Frö- och plantstatistik 2006-2020

Livsmedelsverket sammanställer årligen för statistiska ändamål uppgifter om antalet plantor som levererats för skogsodling, plantskolornas produktionsarealer och mängderna frö som använts för sådd i plantskolor. Uppgifterna samlas in från de plantproducenter som är upptagna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av dem sammanställs riksomfattande statistik över plantproduktionen. De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har presenterats så, att uppgifterna från plantskolor som ligger söder om respektive norr om Ule träsk har presenterats skilt för sig.  

Resultaten av enkäten om plantproduktionen för hela landets del finns i tabellform här:

Resultaten av enkäten om plantproduktionen och den regionala presentationen finns här:

Material

Enkäten sändes till de plantskolor som levererat plantor för skogsodling under åren i fråga. Plantskolorna ombads uppge vilka plantor som levererats direkt till plantförmedlare eller skogsägare i Finland. Uppgifter om plantor som sålts till andra plantproducenter eller plantor som levererats till plantskolans övriga verksamhetsställen ombads inte för att samma plantpartier inte ska förekomma två gånger i statistiken.

Resultaten av enkäten omfattar årligen så gott som alla skogsplantskolor på finska fastlandet och Åland. Antalet plantskolor som besvarat enkäten har årligen varierat mellan 34 och 72 (figur 1). Antalet plantskolor har kraftigt minskat under uppföljningsperioden 2006 - 2020. Växthusarealen som används för plantproduktion har också minskat, men nedgången har inte varit lika kraftig som nedgången i antalet plantskolor (figur 2).

De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har presenterats så, att uppgifterna från plantskolor som ligger söder om respektive norr om Ule träsk har presenterats skilt för sig. Antalet plantskolor i södra Finland har varierat mellan 29 och 60 och i norra Finland mellan 5 och 12. I statistiken ingår också uppgifter om de sista marknadsförda plantpartierna från plantskolor som upphört med sin verksamhet under året i fråga. Av den orsaken är svarsprocenten under flera år högre än antalet plantskolor som var upptagna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial i slutet av året (figur 3).

Antal plantskolor -diagram.Figur 1. Antal plantskolor

Växthusareal som använts för plantproduktion -diagram.Figur 2. Växthusareal som använts för plantproduktion

Antal plantskolor i registret över frökällor i slutet av åren 2003 – 2020. Stora (växthusarealen över 10 000 m2), medelstora (växthusarealen 5 000 - 10 000 m2) och små plantskolor (växthusarealen under 5000 m2).

Figur 3. Antal plantskolor i registret över frökällor i slutet av åren 2003 – 2020. Stora (växthusarealen över 10 000 m2), medelstora (växthusarealen 5 000 - 10 000 m2) och små plantskolor (växthusarealen under 5000 m2).

Sidan har senast uppdaterats 22.7.2021