Plantproduktion år 2020

Året 2020 levererade de inhemska plantskolorna över 168,3 miljoner plantor för skogsodling. Av det totala antalet producerade plantor var andelen granplantor 72 % (120,3 miljoner), tallplantor 25 % (42,3 miljoner), vårtbjörksplantor 3 % (5,4 miljoner) och andra trädslag 0,2 % (0,3 miljoner). Produktionen minskade med drygt sex miljoner plantor jämfört med året innan. Leveranserna av granplantor minskade med drygt två och leveranserna av tallplantor med nästan fyra miljoner plantor. Leveranserna av vårtbjörk förblev så gott som oförändrade. Så gott som alla tallplantor (99 %) och 81 procent av granplantorna hade drivits upp från frö som producerats i Finland. 

Du kan ladda ned det sammanlagda antalet plantor som levererats för skogsodling i form av en Exceltabell här.

imagevkfs4.pngFigur 1. Antal plantor som levererats till skogsodling per trädslag.

Regional presentation av plantproduktionen

Den regionala presentationen av plantor som levererats för skogsodling bygger på ett material som innehåller uppgifter från plantskolor söder om respektive norr om Ule träsk om antalet plantor som producerats inom olika kategorier av skogsodlingsmaterial under åren 2006 - 2020. Antalet plantskolor i södra Finland som under olika år ingick i materialet var 29 - 60 och antalet plantskolor i norra Finland 5 - 12.

Mängderna producerade tallplantor minskar

År 2020 minskade produktionen av tallplantor i plantskolorna i södra Finland med sex procent till 27,8 miljoner plantor. Andelen tallplantor som hör till kategorin testat ökade kraftigt ända fram till år 2019, då 77 % av plantorna hörde då till denna kategori. År 2020 minskade andelen för kategorin testat till 71 %.  Så gott som alla plantor från södra Finland har ändå fortsättningsvis drivits upp från förädlat frö (figur 2).

I norra Finland sjönk mängdn producerade tallplantor redan för femte året i rad (figur 3). År 2020 producerades 14,5 miljoner tallplantor, vilket är över 2 miljoner färre än år 2019. Tallplantornas förädlingsgrad har stigit också i norra Finland. Antalet plantor som hör till kategorin individutvalt har ökat allt sedan år 2008 och andelen sådana är nu 75 % av plantorna. Endast 23 % av tallplantorna produceras från frö som samlats från frötäktsbestånd och som hör till kategorin känd härkomst. 

imagel1a7.pngFigur 2. Antal tallplantor som levererats för skogsodling per kategori i södra Finland.

imagelrnzm.pngFigur 3. Antal tallplantor som levererats för skogsodling per kategori i norra Finland.

Produktionen av granplantor minskar och förädlingsgraden stiger

Plantskolorna i södra Finland producerade år 2020 cirka 94 % av granplantorna i vårt land. Mängden minskade på ett år med tre miljoner till 113 miljoner plantor. Kring 66 % av plantorna hade drivits upp från förädlat frö och av dem hörde så gott som alla till kategorin individutvalt. 

I plantskolorna i norra Finland producerades 7 miljoner granplantor. Andelen plantor som drivits upp av förädlat frö har kraftigt ökat i norra Finland. Förra året hade redan 81 % av plantorna drivits upp från fröplantagefrö som hör till kategorin individutvalt (figur 5). 

imagevhwfw.pngFigur 4. Antal granplantor som levererats för skogsodling per kategori i södra Finland.

imagejzl9t.pngFigur 5. Antal granplantor som levererats för skogsodling per kategori i norra Finland.

Plantorna av vårtbjörk produceras av testat frö

Antalet producerade plantor av vårtbjörk var 5,4 miljoner (figur 6). År 2020 hörde 89 % av plantorna till den högsta kategorin (testat) och 98 % av plantorna hade drivits upp från förädlat fröplantagefrö (figur 6).

Antalet andra trädslag som levererats för skogsodling var år 2020 cirka 0,33 miljoner (figur 7). Mest såldes plantor av lärkträd, inemot 221 000 stycken. Plantor av masurbjörk såldes 31 530 stycken och 67 % av dem var mikroförökade. Plantor av lärkträd, douglasgran, klibbal och ek såldes också i mängder värda att nämnas.

imagef9n39.pngFigur 6. Antal plantor av vårtbjörk som levererats för skogsodling per kategori

imagejfik6.pngFigur 7. Antal plantor av andra trädslag som levererats för skogsodling.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2021