Plantproduktion 2018

Under år 2018 levererade de inhemska plantskolorna närmare 158 miljoner plantor till skogsodling. Andelen granplantor av det totala producerade antalet var 68 % (107,1 miljoner), tall 29 % (45,5 miljoner), vårtbjörk 3 % (4,7 miljoner) och andra trädslag 0,2 % (0,4 miljoner). Produktionen minskade med 2,2 miljoner plantor jämfört med året innan. Leveranserna av granplantor ökade med närmare fyra miljoner plantor. För tall minskade antalet med 4,2 miljoner och för vårtbjörk med 1,7 miljoner plantor. Så gott som alla tallplantor och 92 procent av granplantorna hade drivits upp från frön som producerats i Finland.

Det totala antalet plantor som levererats för skogsodling kan du ladda ned som Excel-tabell här.

imageqjng.pngFigur 1. Antal plantor som levererats till skogsodling per trädslag.

Regional granskning av plantproduktionen

Den regionala granskningen av plantor som levererats till skogsodling är baserad på material som innehåller uppgifter från plantskolor söder respektive norr om Ule träsk om antalet plantor som producerats i olika kategorier av skogsodlingsmaterial 2006–2018. Antalet plantskolor från Södra Finland i materialet under de olika åren var 32–60 och från Norra Finland 6–13.

Tallplantornas förädlingsgrad ökar snabbt

Produktionen av tallplantor vid plantskolorna i Södra Finland ökade från 2011 till 2016. År 2017 vände ökningen till en liten nedgång, som blev brantare 2018, då det producerades 10 procent (3,1 miljoner) mindre antal tallplantor än 2017. Tallplantornas förädlingsgrad har ökat kraftigt. År 2018 hörde redan 69 procent av plantorna till den högsta kategorin (testat). Sedan 2010 har så gott som alla tallplantor drivits upp från förädlat fröplantagefrö (figur 2).

Under år 2018 levererade plantskolorna i Norra Finland 17,5 miljoner tallplantor till skogsodling. Tallplantornas förädlingsgrad har ökat kraftigt också i Norra Finland. De första plantorna som hör till kategorin testat marknadsfördes 2018 och deras andel steg till 14 procent av antalet plantor (figur 3). Antalet plantor som hör till kategorin individutvalt har ökat ända sedan 2008 och nu är deras andel 50 procent av plantorna. Endast 36 % av tallplantorna produceras nu från frön som samlats från frötäktsbestånd och som hör till kategorin känd härkomst.

imagedgx.pngFigur 2. Antal tallplantor som levererats till skogsodling per kategori i Södra Finland.

imagefwfn.pngFigur 3. Antal tallplantor som levererats till skogsodling per kategori i Norra Finland.

Leveransmängden av granplantor ökar

Plantskolorna i Södra Finland producerade cirka 93 procent av granplantorna i Finland 2018. Mängden ökade med tre procent till 100 miljoner plantor under året. Andelen förädlat frö som hör till kategorin individutvalt sjönk från föregående år med fem procentenheter till 65 procent.

Antalet granplantor som producerades i plantskolor i Norra Finland steg till 7,1 miljoner. Av de här plantorna hade 58 procent drivits upp från fröplantagefrö av kategorin individutvalt (figur 5).

imagexmbb3.pngFigur 4. Antal granplantor som levererats till skogsodling per kategori i Södra Finland.

imageq1tem.pngFigur 5. Antal granplantor som levererats till skogsodling per klass i Norra Finland.

Förädlingsgraden för plantor av vårtbjörk förblev låg

Antalet producerade plantor av vårtbjörk sjönk till 4,7 miljoner (figur 6). Bristen på förädlat fröplantagefrö av björk besvärade produktionen av björkplantor. År 2018 hörde hälften (51 %) av plantorna som levererades till skogsodling till kategorin frön som samlats från frötäktsbestånd som hör till kategorin känd härkomst. 

Antalet av andra trädslag som levererats till skogsodling 2017 var mindre än en halv miljon och antalet har hållits ganska konstant under de senaste åren (figur 7). I den här gruppen såldes mest plantor av lärkträd, masurbjörk och klibbal.

imagevt6ws.pngFigur 6. Antal plantor av vårtbjörk som levererats till skogsodling per klass.

imageefduj.pngFigur 7. Antal plantor av andra trädslag som levererats till skogsodling.